– Започна реконструкция и пристрояване на ДГ „Александър Вутимски“. Кое наложи новото строителство и с какви средства ще бъде осъществено?
– Пристрояването на ДГ „Александър Вутимски“– гр. Своге и цялостната реконструкция на сграда за нова ДГ – с. Церово, са по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“
Община Своге бе от първите общини, кандидатствали и спечелили средства по тази програма, имаща за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Нина Копринджийска – заместник-кмет на общината

Разширението на ДГ „Александър Вутимски“ бе наложено от предстоящото за следващата учебна година включване на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование. Така всички деца ще могат да бъдат приети в детската градина.
– Какво е състоянието на другите детски градини в общината и достатъчни ли са като база за отглеждане и обучение на най-малките, като се има предвид, че в тази категория вече са включени и 4-годишните?
– Предстои скорошно откриване на новата детска градина в с. Церово, която ще даде възможност децата да се обучават и отглеждат в съвременни и модерни условия.
В детските градини в селата: Владо Тричков, Реброво и Искрец, където има записани повече деца, с решение на Общински съвет – Своге беше увеличен педагогическият и непедагогическият персонал за 2022/2023 учебна година. Общинските детски градини ще имат възможност и капацитет да приемат желаещите деца, в т. ч. и всички в задължителна предучилищна възраст.
Всяка година г-н Емил Иванов отделя средства от общинския бюджет за училища и детски градини. Във всичките детски градини се извършват ремонти на кухненските блокове, спалните помещения и дворните пространства. Към настоящия момент тече ремонт на двора на ДГ „Слънце“ – с. Искрец и ДГ „Усмивка“ – с. Реброво.
Предстои следващата година Община Своге да кандидатства и за реконструкция на ДГ „Вълшебство“ – кв. Дренов, където желаещите деца са се увеличили, а капацитетът на сградата не е достатъчен да приеме всички.
– И тъй като зимата е на прага, осигурено ли е отоплението там и как ще се посрещнат увеличените разходи? Някои градини преди време подмениха отоплителните инсталации и преминаха на по-евтиното тогава гориво – пелетите. Сега и те поскъпнаха драстично…
– Повечето детски градини, с изключение на тези в гр. Своге, са на отопление с климатици. Образователните институции с пелетно отопление са снабдени с необходимото количество за отоплителния сезон.
– В бюджета на Общината предвидени ли са по-големи средства в сравнение с м. г. за подпомагане издръжката на общинските училища и детските градини на фона на нелеката ситуация в страната?
– С ПМС бяха увеличение стандартите за делегираните от държавата дейности. Община Своге има ангажимента да подпомага с дофинансиране училищата, които са на делегиран бюджет, както и общинските детски градини.
– И още една категория – социално слабите и тази зима ще се нуждаят от подкрепа. Как на практика Общината ще помогне?
– Община Своге ще продължи подпомагането на лица от уязвими групи чрез предоставяне на социалната услуга „Домашен патронаж“ и „Топъл обяд“. Общината ще кандидатства по проект „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“, целта на процедурата, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.
– През миналия месец бяха оповестени резултатите от преброяването през 2021 г. Не е тайна, че от години Своге и повечето села са с отрицателен прираст и не се различават по това от повечето малки селища в страната. И фактът, че една детска градина ще се разшири, че в Церово се открива нова, с по-голям капацитет, буди известна надежда за виталността на нашата община. Вие оптимист ли сте за нейното бъдеще?
– Кметът на общината Емил Иванов обръща специално внимание към всяко населено място, независимо от броя на жителите. Приоритетно работата ни е насочена към социалната и образователна отговорност. Откриването на нова детска градина и пристрояване на една от най-големите в общината, буди гордост и радост, защото грижата за децата, показва и грижата за бъдещото развитие на цялата община.