Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.
Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.

През цялата 2021 година на Дирекция „ Бюро по труда“ бяха възложени много нови отговорности, свързани с преодоляване последиците от епидемичната обстановка и продължаващите пикове на COVID вълната.
Освен ежедневното обслужване на търсещи работа и работодатели, се наложи непрекъснато запознаване с промени в нормативни документи, приемане на заявки за отпускане средства на работодатели за запазване на заетостта, както и за наемане на безработни на работни места, които се финансират от държавния бюджет или оперативните програми на Европейския съюз.

Ренета Кръстанова директор на дирекция „Бюро по труда“

Въпреки трудностите сме удовлетворени от факта, че не допуснахме преустановяване работата на Дирекция „Бюро по труда“, както и закъснения в разглеждането на подадени заявки за финансиране и предаването им по канален ред за превеждане на полагащите се суми. През голяма част от годината (вкл. и към момента) служители от ДБТ – Своге подпомагат и софийски бюра по труда за одобряване на заявки и изплащане на финансови компенсации на работодатели.
2021 г. община Своге финализира с 5,38% на безработица (при 4,79% за страната) или в числа – това са регистрирани 519 безработни при икономически активно население 9650 (данните са от преброяване на населението през 2011 г. ). Постъпили отново на работа през годината са 682 от регистрираните безработни, като 187 от тях са постъпили на работни места, финансирани по програми и мерки, както и по проект „Заетост за теб”.
В началото на новата 2022 година продължават действието си мерките за запазване на заетостта – 60/40 – до края на м. януари се подават документи за м. декември. С ПМС 482 от 30 декември 2021 г. срокът се удължава до 28 февруари. За януари и февруари могат да подават заявления работодатели, които отчитат спад на приходите през 2020 спрямо 2019 (като цяло) и за съответния месец с най-малко 30% спад спрямо средномесечните резултати през 2019 г.
До края на 2022 г. продължава и проект „Заетост за теб” по ОП РЧР, чрез участието в който работодателят получава за 6 месеца средства в размер на минималната работна заплата и осигуровки за обявените работни места, като условието е да запази заетостта на 75% от наетите лица за още най-малко 3 месеца.
Продължава действието си и проект „Нова възможност за младежка заетост”, чрез който могат да бъдат наети за стажуване при работодател младежи до 29-годишна възраст, като им се предоставят средства за заплати и осигуровки за 6 месеца.
Продължава практиката (и така ще остане) в Бюрото по труда да се подават заявленията за ползване обезщетение за безработица към НОИ. Много хора смятат, че тези пари се изчисляват и изплащат от ДБТ, но ролята ни е само посредническа.
Нараства интересът и към една стара мярка, финансирана по ЗНЗ – за стартиране на собствен бизнес от безработни, разкриващи собствена фирма. Има няколко възможности – да се получи цялото полагащо се обезщетение за безработица от НОИ наведнъж, да се кандидатства чрез свой бизнес проект за закупуване на материали и/или наем, както и за заплащане на осигуровките на самоосигуряващото се лице за определен период.
От края на 2021 година в ДБТ има инсталиран и дигитален монитор, на който всеки интересуващ се може да провери обявените свободни работни места, да посети сайта на Агенция по заетостта, да се запознае с информацията, публикувана там и др.
И като обобщение – не се притеснявайте да търсите услугите ни – на разположение сме всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.