– Г-жо Копринджийска, за втори път новата учебна година започва в условията на Ковид-19. Готова ли е училищната мрежа в общината за това? Има ли вече план и критерии за присъствено и онлайн обучение, като вече е явно, че делта вариантът засяга все повече млади хора?
– Свидетели сме на връхлитащата ни четвърта вълна на COVID–19, която никой не знае кога и как ще премине. Най-важното е да подходим отговорно. Всички училища на територията на община Своге ще организират учебния процес според ситуацията, свързана с броя заболели и карантинирани и в зависимост в каква зона попада общината.

Нина Копринджийска – зам.-кмет на община Своге

Планът предвижда четири варианта за работа на училищата и детските градини през новата учебна година. Разписаните мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място. Ако разпространението на COVID-19 в страната се увеличи по време на учебната година, последни към дистанционна форма на обучение ще преминат учениците от I до IV клас. Това гласят насоките, разработвани от Министерството на образованието за обучението в условията на епидемия. За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай.
– Какъв процент /или брой/ от педагогическия персонал в града и селата са имунизирани и предприети ли са някакви мерки и стимули за увеличаване на техния брой?
– Изборът за ваксинация е право на всеки един от нас. Средният процент ваксинирани учители и персонал в детските градини е 17%, а в училищата 26%, като голяма част от персонала е преболедувал, което е предпоставка за изграждане на колективен имунитет.
Основната цел на всички е да направим училищата и детските градини максимално безопасна среда в условията на епидемия. В учебните заведения стриктно се спазват правилата и насоките на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, както от ученици, така и от персонала.
– Как приключи учебната 2020/21 г. в общината?
– Въпреки трудностите, породени от извънредната епидемична обстановка, образователният процес през изминалата учебна година продължаваше и в електронна среда. Всички ангажирани страни – учители, ученици и родители обединиха усилия и направиха възможно успешното приключване на учебната 2020/2021 година.
Учебната година завърши успешно и с добри резултати, което означава, че през новата учебна година всички ангажирани страни в образователния процес знаят своята роля и отговорности за постигане на успех.
– Има ли промяна в броя паралелки за тази учебна година– намаляват ли учениците и децата в детските градини . Кои образователни институции ще са в категория „защитени“ и „средищни“?
– Запазва се броят на паралелките и групите в детските градини и училищата за 2021/2022 учебна година. В първи клас ще влязат 109 ученици, с 11 по-малко от предходната година.
По предложение на кмета на община Своге, на сесия на Общинския съвет, проведена на 30. 07. 2021 г., бе взето решение за включване на Детска градина – с. Реброво и ОУ „Христо Ботев“– с. Гара Лакатник в списъка със защитени детски градини и училища за 2021/2022 учебна година.
За средищни детски градини и училища са гласувани Детска градина – с. Реброво, ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Реброво и СУ „Иван Вазов“ – гр. Своге.
Тези образователни институции ще бъдат включени в списъка със средищни и защитени детски градини и училища за учебната година, който се актуализира всяка година по предложение на кмета и съгласуване от МОН.
За децата и учениците, пътуващи от населени места, в които няма детска градина или училище в съответната степен към средищните и защитените, е подсигурен транспорт. Над 600 деца и ученици ще пътуват с безплатен транспорт, подсигурен от Общината, с училищни автобуси, специализиран и железопътен транспорт.
– Какво прави Общината за подобряване на условията – извършени ли са подобрения на базата и докъде стигна процедурата за новата детска градина в Церово и пристрояването на Детска градина „Александър Вутимски“ – гр. Своге?
– Община Своге кандидатства и бе одобрена по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища /2020-2022 година/.
Работи се по програмата. Обявена е обществена поръчка за възлагане на строително-монтажни работи на сграда, предназначена за детска градина в с. Церово. Предстои процедура по обявяване на обществена поръчка, проектиране и строителство на ДГ „Александър Вутимски“ – гр. Своге.
– Ще има ли достатъчно устройства за дистанционно обучение и предвижда ли се снабдяване с компютри на децата, които нямат?
– Всички училища са подсигурени с устройства за подпомагане на ученици, които нямат такива, за да могат да се включат активно в дистанционно обучение, ако епидемичната обстановка в страната го наложи.
Лаптопи са закупени със средствата, отпуснати за всички училища, пропорционално на броя ученици с постановление на Министерския съвет и от проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ на МОН.
– Има ли отлив от учителската професия, осигурени ли за педагогически кадри за училищата в отдалечените от центъра на общината селища?
– Не се наблюдава такава тенденция. Всички училища са в готовност за откриване на новата учебна година с пълна обезпеченост на педагогически персонал.
– Какво ще пожелаете на децата и хората, заети с тяхното образование?
– Мястото на децата и учениците е в образователните институции.
Моите най-искрени пожелания за една присъствена и ползотворна, успешна и здрава учебна година!
На добър час по пътя на знанието на всички ученици, учители и родители!