– Г-н Запрянов, 2020 г. беше непредвидима, трудна и тревожна. Как се отрази епидемичната обстановка на работата на Общинския съвет?
– Естествено, в условията на пандемична обстановка работата на Общинския съвет в Своге беше усложнена. Спазването на определените мерки наложи ограничаване на присъствието на заседанията както на сесиите, така и на комисиите. Въпреки това работата не е прекъсвала, заседанията се провеждаха редовно.
Въпреки че Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) разпорежда провеждането на най-малко шест заседания на Съвета годишно, ние заседавахме ежемесечно на редовни заседания, както и в няколко извънредни, когато обстоятелствата го налагаха.

Веселин Запрянов

Тук искам от името на Общинския съвет да благодаря на г-жа Аделина Ангелова – секретар на читалището и г-н Станчо Атанасов – директор на ПГ „Велизар Пеев”, за помощта с осигуряване на подходящи зали за провеждане на заседанията при пълно спазване на здравните предписания.
– Кои от взетите решения смятате за най-значими за развитието на община Своге?
– Естествено най-важното решение, което приема Общинския съвет, е приемането на бюджета за съответната година. За радост м. г. той беше приет с пълно единодушие, като за това допринесе предварително свършената работа в комисиите, които заседаваха по два пъти с оглед изглаждане на различията и приемане на най-оптималните решения за общината.
Взетите от ОбС решения са важни за всички сфери на обществения живот: решението за парично подпомагане на нуждаещи се, вземано ежемесечно, е важно за хората, изпаднали във финансови трудности; решенията за придаваеми по регулация места е важно за всеки гражданин, изпитващ нужда от урегулиране на неговия имот и т. н.
– Имаше ли различия в мненията и гласуването на съветниците от различните партии и по кои от обсъжданите въпроси?
– Имало е различия в мненията и гласуването на различните политически групи, това е нормално. Всеки от общинските съветници се е явявал на избори, защитавайки определени управленски програми и се е опитвал в работата да ги приложи в приеманите актове на Съвета.
В голяма част от разглежданите предложения сме стигали до консенсус, в други сме имали различия (най-вече за работата на „Спортист-Скала” ЕООД) , но това са нормални неща. Важното е решенията да бъдат аргументирани и в интерес на обществото.
– На последната сесия през декември бе приета план-сметката за сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината през 2021 г. и определен размерът на такса „Битови отпадъци“ . През изминалите години тази точка от дневния ред често бе обект на дълго обсъждане и противопоставяне на различни становища. Кое обедини съветниците при приемане на предложените цифри и има ли промяна в таксата в сравнение с м. г. ?
– План-сметката и таксата за битови отпадъци бяха приети без значителни различия и спорове /такива възникнаха само за разположението на съдовете за смет в централната част на град Своге/.
Не са променени параметрите в размера на такса смет, които остават като миналогодишните. Отличителното в настоящата година е значителното разширяване на площите за сметосъбиране, което е естествено предвид ситуацията с ковид-кризата. Голяма част от т. нар. ”виладжии” се завърнаха в Дефилето и обитаваха по-дълготрайно своите недвижими имоти, което налага разполагане на по-голям брой съдове за сметосъбиране и съответно разширяване на зоните за извършване на тази дейност.
– Предстои обсъждане и приемане на бюджета за 2021 г. По какво ще се различава от досегашния и кои ще са приоритетите?
– Все още в Общинския съвет не е постъпило предложение за приемане на бюджета за 2021 година. Ориентирайки се по приетият републикански бюджет няма да настъпят значителни промени предвид настоящата ситуация.
Един от приоритетите за годината ще бъде разчистване на нерегламентираните сметища и засилване на контрола за недопускането им. На сесията от 29 януари вече бяха заделени за тази цел 100 000 лева.
Целта е през годината да продължи работата по изграждане на компостираща инсталация за битови отпадъци. Това трябва да доведе да значително намаляване на таксата, която Общината заплаща за депонирането им в регионалното депо в Костинброд, респективно недопускане на увеличение на такса „Битови отпадъци“ при разширяване на обхвата на обслужваните територии.
– Трябва ли да се промени нещо в стила на работа на Общинския съвет и какво бихте пожелали на своите колеги – съветниците? А на жителите на община Своге?
– Както отбелязах на първата сесия за тази година тя ще бъде трудна както поради епидимиологичната обстановка, така и поради провеждането на най-малко два национални избора – за Народно събрание и за Президент.
Иска ми се тези избори да не водят до безцелна политическа конфронтация в работата на Общинския съвет и избуяване и лансиране на крайно популистки предложения. Въпрос на възпитание и мъдрост е дали общинските съветници ще допуснат това.
На жителите и гостите на община Своге пожелавам здраве и успехи през 2021 година и дано сме оставили зад гърба си ако не всички, то голяма част от изпитанията на изминалата година.