– Как Дирекция „Местни данъци и такси“ започна 2021 г. ? Вече имате едногодишен опит за работа в епидемична обстановка, повлия ли тя на резултатите от миналата година?
– Благодарение на навременно предприетите мерки и ограничения за недопускане на близък физически контакт бяха осигурени всички необходими условия за протичане на нормален работен процес в условия на пандемия.

Величка Георгиева – директор на Дирекция „Местни данъци и такси“

В Дирекция МДТ могат да се подават и получават по електронен път всякакви запитвания и документи, включително и данъчни оценки.
Може да се извършва и проверка на задължения чрез сайта на общината www.svoge.bg – секция „Местни данъци и такси“, с четирицифрен ПИН код, издаден от Дирекция МДТ.
Възможностите за плащане на местни данъци и такси са следните:

НА ГИШЕ В ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“, гр. Своге
НА КАСИТЕ НА EASY PAY и FAST PAY
ОНЛАЙН ЧРЕЗ ePAY. BG
ЧРЕЗ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на iCARD ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ

– Предстои приемане на бюджета за тази година. Различен ли ще бъде в приходната част и по-точно в частта местни данъци и такси? Ще има ли покачване или намаляване на някои от тях?
– След обстоен анализ на причините за повишилите се разходи за сметосъбиране и сметоизвозване по време на пандемия, със заповед на кмета на община Своге се разшири обхватът на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като се включат и вилните зони, където е отчетен в пъти повишен ръст на постоянно пребиваващи в тези райони.
– Продължават ли мерките за облекчаване на физическите и юридическите данъчно задължени лица, приети след поява на Ковид-19?
– На този етап е рано да се прогнозира ще има ли същата необходимост от удължаване на срока за заплащане с 5 % отстъпка на текущите задължения, каквато мярка беше предприета като облекчение за дължими местни данъци и такси през изминалата 2020 г. Ако е необходимо веднага ще предложа такова облекчение.
– Предвиждате ли нови инициативи с цел увеличаване на събираемостта?
– Постоянно работим за оптимизиране на всички процеси, с цел по-голяма ефективност и ефикасност при декларирането и събираемостта на всички задължения за данъци.
В услуга на гражданите разработваме и качваме важна информация, включително и на сайта на общината за: всички начини на плащане; в какви срокове се плаща безлихвено и с отстъпка; какъв е начинът на проверка на задължения; как се подават и получават електронно подписани документи; кой е задължен да заплаща данък „Недвижими имоти“ и други.
Дирекция „Местни данъци и такси“ се стреми да осъществи събираемостта в услуга на всички данъкоплатци на общината. Работим в полза на гражданите за сигурност, стабилност и развитие на района.