Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.
Служители на Бюрото по труда са готови да дадат консултации всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. без обедна почивка.

За периода на въведеното извънредно положение и епидемичната обстановка след него, през Агенция по заетостта и на териториално ниво – през Бюро по труда – Своге, работодателите могат да се възползват от различни мерки, чрез които да компенсират намалението(спирането) на дейността си.
Финансирането е както от държавния бюджет, така и от европейските фондове, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Към м. декември все още може да се кандидатства по старите мерки – 60/40 и РМС 429 (290 лв. на месец), проект „Заетост за теб”, както и стартиралата сега „Запази ме”.

Ренета Кръстанова
директор на дирекция „Бюро по труда“


До 15 декември се приемат нови заявления по ПМС 151, актуализирано с ПМС 278 или известното с популярното наименование 60/40. Необходимо условие за това е да има спад на приходите за м. ноември 2020 г. с 20% спрямо м. ноември 2019 г. Началният възможен период за искани компенсации е 1 октомври за работници и служители, които са били на работа при същия работодател преди 13 март и продължават да работят (може да има прекъсване). За наетите в икономическите дейности: ресторантьорство и транспорт датата на трудовия договор е допустимо да бъде и през периода, за които се иска финансиране. Работодателят получава средства в размер на 60% от заплатата и осигуровките за всеки от работниците, за които кандидатства, като за база се взема м. август. Ако тогава не са работили – на база минималната работна заплата.
За периода юли-декември работодатели от икономическите дейности ресторантьорство, транспорт, туризъм и др. могат да подават заявление за компенсации в размер на 290 лв. на месец за всяко наето лице, което има отработени всички работни дни през месеца. От тях могат да се възползват и едноличните търговци от тези браншове.
Новата мярка „Запази ме” засяга само дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им, със заповед на държавен орган (МЗ или др. ). Различното е, че кандидатства работодателят, но средствата в размер на 24 лв. на ден (при пълно работно време) ще се получават директно по банковата сметка на работника. Работещият е необходимо да попълни декларация, в която е нанесъл данните за банковата си сметка. По този начин ще се компенсират тези, които са в неплатен отпуск поради ограничена дейност на предприятието. Определени са конкретно периодите и икономическите дейности, които могат да се възползват от тази мярка. За работещи с неплатен отпуск в периода от 29 октомври до 21 декември могат да кандидатстват тези в питейни заведения(с КИД 56. 30), туристическа дейност и някои образователни дейности.

За периода от 27 ноември до 21 декември работещите в следните отрасли: ресторантьорство, пътнически транспорт (КИД 49. 39), спортни дейности, музеи, игрални зали, изпълнителско изкуство и др., могат да получат компенсация при ползван неплатен отпуск. Търговията на дребно, фризьорски и козметични услуги – само ако са на територията на големи търговски центрове(МОЛ).
При евентуално продължаване на ограниченията периодите също ще се увеличат – максимално до 60 работни дни. Кандидатства работодателят, като прилага попълнени по образец– заявление, декларации и карти за участие от работещите, списък, декларация за минимална помощ и копие от заповедите за неплатен отпуск. Има вече проявен интерес към мярката, все още няма подадени заявления. Всички образци са публикувани на официалната интернет страница на Агенция по заетостта – необходимо е да се попълнят и представят, няма изисквания по отношение приходи, задължения и т. н. на работодателя.
През м. декември може да се кандидатства за ползван отпуск за м. ноември (октомври). При първоначално одобрение, за дните през декември се подава само декларация, че не е настъпила промяна в първоначално подадената информация.
Всички, които не са преустановили дейност и искат да увеличат своя персонал, имат възможност сега и в началото на 2021 г. да направят това със субсидирана заетост до актуализираните условията на проект „Заетост за теб”.
Най-малките фирми могат да наемат до 4 човека(регистрирани безработни), тези с по-голям брой персонал – до 50, като за сметка на проекта са заплатите(МРЗ) и осигуровките за шест месеца. Работодателят има ангажимент да запази 75% от работните места по проекта за още 3 месеца, за своя сметка. Няма ограничения за вида на фирмите и дейностите, които изпълняват (изключение е селско-стопанският сектор).
И детегледачи за майките, които искат да се върнат на работа – проект „Родители в заетост”, за родители с деца до 5 години, които не посещават детска градина. Към момента на кандидатстване майката трябва да е безработна или в отпуск по майчинство за гледане на дете и да започне работа в рамките на 4 месеца от сключване на трудовия договор с детегледача. Финансира се за период до 18 месеца. Ако са три деца до 12 години – няма условие децата да не посещават учебна институция, но детегледачът се назначава на 4- часов работен ден.
Повече и по-подробна информация за всички мерки може да се получи от интернет страницата на Агенция по заетостта, както и от служителите на Бюрото по труда – всеки работен ден. Апелът ни е към работодателите – използвайте предоставените ви възможности, за да запазите своя персонал; кризата ще отмине и отново ще се наложи да се попълват свободните работни места. Дано това да стане по-скоро, а дотогава – здраве и топлина през предстоящите светли празници!