– Г-жо Георгиева, измина първото шестмесечие на 2020 г. Какво е изпълнението на плана за приходите от местни данъци и такси досега на фона на тежката икономическа ситуация във връзка с коронавируса в сравнение със същия период на миналата година?

Величка Георгиева – директор на дирекция „Местни данъци и такси“

– Постъпленията от планираните приходи от имуществени данъци, такси и други, са изпълнени, както следва:
– за първо шестмесечие 2019 г. на 85, 29%;
– за първо шестмесечие 2020 г. на 79, 51%
Въпреки създалата се изключително тежка и неочаквана епидемична обстановка и удължаването на срока за заплащане с отстъпка от 5% на задължения за текущата 2020 г. с два месеца, т. е. до края на месец юни 2020 г., от изпълнението на плана се вижда спад в събираемостта за първо шестмесечие на 2020 г. с по-малко от 6%, спрямо 2019 г.
Зад тези резултати стои скромен екип от служители на Дирекция „Местни данъци и такси“, кметове по населени места и Дирекция ГРАО, които с риск за здравето си извършиха изключително голяма по обем работа в полза на местното население.
Във връзка с поставените изисквания от националния и местния щаб за защита при бедствия, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, с присъщата им отговорност служителите на Дирекция „Местни данъци и такси“ и кметовете по населени места всеки ден проявяваха висок професионализъм, съчетан с грижа и търпение към данъчнозадължените лица.

– Има ли раздвижване в последно време, увеличават ли се данъкоплатците, дошли да платят своите задължения?
– Нашият район обединява трудно срещани съчетания като градска среда и разкоша на природата в едно, със спиращи дъха гледки и в близост до столицата.
Това са сериозни предпоставки за повишаване на инвеститорския интерес към района на община Своге и като туристическа дестинация, и като предпочитано място за отдих чрез временно или постоянно пребиваване.
А ако направим сравнение за активността на данъкоплатците за определен период (например от 1 май до 30 юни) през тази година в сравнение с 2019 г., процентите са следните:
За 2019 г. : касови плащания – 52, 36%, безкасови – 47, 64%; за 2020 г. – касови плащания – 57, 11%, безкасови – 42, 89%.

– Предприеха ли се някакви мерки на национално и местно ниво за облекчаване на гражданите и фирмите след появата на КОВИД-19?
– За облекчаването на физически и юридически данъчнозадължени лица е предприето следното:
– удължен с два месеца е срокът за заплащане с отстъпка на текущите задължения;
– стремим се към намаляване на административната тежест и осигуряване на възможности за деклариране и заплащане по електронен път.
На този етап Община Своге е осигурила възможност за заплащане на всички данъци и такси, съгласно Закона за местни данъци и такси, чрез:
– всяко кметство и кметско наместничество;
– чрез касите на „Изи Пей“ и „Фаст Пей“ в цялата страна.
В процес на преговори сме за предоставяне на още алтернативни възможности за заплащане от разстояние.
Нещо повече, Община Своге е от първите общини в Република България, предоставящи електронни административни услуги чрез портала за централизирано заявяване на електронни услуги: e– gov. bg, както и заплащането им по електронен път като единственото условие на закона е потребителите да разполагат с квалифициран електронен подпис за ползване на електронни услуги.
Поставили сме си за цел да развием възможностите за осигуряване на отдалечен достъп за извършване на справки чрез ПИК кода на „Местни данъци и такси“, а също и деклариране и заплащане по електронен път.

– Какви са очакванията Ви за изпълнение на заложените цифри до края на годината?
– В тази неясна вследствие на пандемията обстановка е трудно да се прогнозира събираемостта. Но независимо от тежката икономическа криза общинската администрация в лицето на „Местни данъци и такси“ ще извърши всички необходими действия да изпълни плана за приходите.
В тази връзка, използвайки трибуната на вестника, приканваме най-учтиво всички данъчнозадължени лица да заплащат своевременно своите задължения.
Това е много важно:
За тези, които плащат навреме – не се начисляват лихви, които ненужно увеличават размера на задълженията им. А за общинската администрация – ще има възможност да изпълни планираните дейности в полза на живущите в общината.
Оставаме с благодарност към всички добросъвестни и заплатили навреме и в очакване на всички останали. Бъдете здрави!