На 28 ноември се проведе обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на община Своге (ОУПО) и на екологичната оценка (ЕО) и оценката за съвместимост (ЕС), които са неразделна част от окончателния проект за ОУПО.
Общият устройствен план на община Своге се изготвя на основание на чл. 105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. по възлагане от Община Своге с договор след изпълнение на обществена поръчка между кмета на общината и „Проарх“ АД, от екип с ръководител арх. Иван Димчев.
Обхваща цялата територия на общината от 869.27 кв. км. В границите й са включени изцяло и/или частично 10 защитени територии по смисъла на ЗЗТ и 6 защитени зони по смисъла на ЗБР. Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община Своге. Разработва се двуфазно – като предварителен и окончателен проект.

Какво е Общ устройствен план и как ни касае като граждани?

Общ устройствен план (ОУП) се разработва за териториите на община с нейните населени места и землищата им. Заедно с ОУП се изготвят и екологичната оценка (ЕО) и оценката за съвместимост (ЕС), които са неразделна част от окончателния проект.

С ОУП се определят:

 1. Общата структура на територията – предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
 2. Устройствени зони за всяка от териториите. Например се определя зона за жилищно застрояване, промишлено, озеленяване и др.
 3. Кои територии са публична държавна собственост и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 4. Изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;
 5. Изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания
  Общият устройствен план (ОУП) е главният инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено развитие на градове или общини в 20-годишен срок. Той се изготвя с цел усъвършенстване на транспортно-комуникационните системи, оптимизиране на териториалната структура, съхраняване, разширяване и развитие на зелената система, ограничаване на застрояването и уплътняването на съществуващите зони с комплексно жилищно застрояване и др.

Заместник кметът на общината Илия Богданов откри обсъждането, като представи екипа, който работи по проекта, определящ перспективата за развитие на общината в следващите 20 години. Г- н Богданов подчерта, че от страна на общинската администрация са се постарали да представят на разработващия екип виждането си за развитие на общината в следващите 1-2 десетилетия и екипът е взел пред вид техните предложения при изготвянето на проекта.
Проектантският екип, който почти година изготвя проекта, го представи пред присъстващите заинтересовани граждани на Своге и общината. Пръв взе думата ръководителят на проекта архитект Иван Димчев, който подробно го представи.
Той сподели, че освен на базата на установените нормативи и предоставената от Общината документация, проектът е изготвен и на основа на допълнителната информация от проведени многократни срещи с кметове и кметски наместници , на които са предоставени анкетни форми, чрез които те са могли да опишат проблемите и целите на териториите, за които отговарят. Съобразени са и специфичните особености на общината по отношение на природни, културно-исторически, социално-икономически и други ресурси.
Съгласно чл.106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община Своге се определят:

 1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните и структурните части – местоположение и граници на териториите за населени места и селищни образувания; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; територии за културно-историческа защита; нарушени територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
 2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;
 3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
 4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режим на тяхното устройство;
 5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
 6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне.

След това екологичната оценка (ЕО) бе представена от Пламен Станев – ръководител на екипа за ЕО на проекта за ОУПО за гр. Своге. Целта на екологичната оценка е да направи анализ на компонентите и факторите на околната среда в общината и да прецени доколко предвижданията на плана ще й повлияят.
Това, което е установил екипът, е, че планът изпълнява всички предвиждания на планови програми от други нива. Заложените реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа, изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, рекултивация на разрушени терени и други мерки ще допринесат за подобряване на качеството на средата. Предварителния проект на ОУП е изготвен съгласно изискванията на нормативната уредба и с няколко препоръки предлагат да се премине към окончателната му фаза.
Оценката за съвместимост (ЕС) представи Николай Караиванов. Тази доклад се изготвя, за да се оцени въздействието на плана върху биологичното разнообразие в района и „Натура 2000“ защитени зони.
Съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ) на територията на община Своге попадат 11 защитени територии. От тях един природен парк, две защитени местности и 8 природни забележителности. Защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, попадащи на територията на община Своге, са 6.
В оценката за съвместимост е направен анализ на кумулативния ефект на плана върху защитените зони, като заключението е, че след прилагане на препоръчаните в оценката мерки ефектът ще бъде допустим и няма да повлияе върху защитените зони.
В заключение г-н Илия Богданов изказва благодарност на целия екип за работата по плана, който определя развитието на общината за следващите 15-20 години, като същевременно и гарантира екологичното равновесие на територията и дава перспектива за икономическо развитие и за развитие на жилищно строителство.
След това беше дадена думата за въпроси на граждани. Васко Петков от кв. Дренов предложи промяна на статута на 6 парцела в квартала с цел изграждане на улица, чрез която да има достъп до имотите. След диалог с присъстващите служители от дирекция „Устройство и развитие на територията“ в Общината и главния архитект се уточни, че става въпрос за землище, което е гранично с терени в регулация, но не е получено официално искане за промяна на предназначението им. След кратко обсъждане беше изяснено каква документация е необходимо да се внесе, за да може Общината да се опита да адресира искането на г-н Петков.