На 25 март Начално училище „Д-р Петър Берон“ отбеляза своя патронен празник и 60 години от създаването си. Сред гостите бяха Нина Копринджийска – зам. – кмет на община Своге, Николина Иванова – старши експерт по образованието, Живка Малинова – дългогодишен директор на училището, бивши учители и възпитаници, много родители…
Учениците изнесоха празнична програма с песни, танци, стихове, поучения от Петър Берон. Беше отчетен училищният конкурс за рисунка и литературно творчество по повод юбилея, а отлично представилите се ученици получиха грамоти и материални награди.

Росица Тодорова – директор на НУ
„Д-р Петър Берон“

Годината е 1962, денят – 25 август. От Софийския окръжен народен съвет е съобщено, че в град Своге се открива начално училище „Д-р Петър Берон“. За директор е назначен Йордан Цеков…
През годините на своето съществуване училището е мястото, в което са се обучавали няколко поколения свогенци. То има модерна материална база. Всички класни стаи са оборудвани с нови чинове и бели дъски. Радваме се и на съвременна спортна площадка, където с радост спортуват нашите ученици.
Часовете по „Компютърно моделиране“ се провеждат в класните стаи, с осигурени технически средства за всеки ученик. По проект „Образование за утрешния ден“ е осигурен интерактивен дисплей, който е монтиран в класна стая. Училището разполага с модерна мултимедия. На учениците се осигурява безплатна закуска и обяд. Обучението е в целодневна организация на учебния ден.
В преподаването се стремим да обхванем индивидуалните различия на учениците. Педагогическите похвати, които използваме в часовете, са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. Работи се с образователни платформи като IZZI https://bg.izzi.digital/, https://e-learn.mon.bg/, използвайки мултимедийни презентации и интерактивни игри като методи на обучение. Стараем се да развиваме културната и емоционална компетентност и умения за изразяване чрез творчество в часовете.
Заниманията по интереси са в тематични направления/области: „Дигитална креативност“ – занимателна математика; „Технологии в изкуството“ – приложно творчество; „Сценични изкуства“– мажоретен състав.

Работи се по няколко проекти и национални програми: проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“; „Образование за утрешния ден; „Подкрепа за успех“ финансиран от ОП „Наука и училищно образование в условията на кризи“ и др. Националните програми са „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”; „За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст-подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас“; „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”.
В НУ „Д-р Петър Берон“ класните стаи и броят на децата в паралелките осигуряват комфортна, естетическа и съвременна среда за обучение. Има достатъчно технически устройства за обезпечаване на съвременен образователен процес. Извънкласните дейности, съобразени с интересите и желанията на учениците се осъществяват в няколко направления: „IT математика“, „Сценични изкуства“ и „Приложни изкуства“. Въвличането на учениците в повече свързани с училище дейности има положително влияние върху резултатите им.

Мерките, насочени към ограничаване на отпадането от училище и подобряване на посещаемостта са основни за всяка учебна година. Наличието на добра дисциплина в класовете позволява провеждането на учебен процес с постигане на по-добри резултати, видимо от вътрешното и външното оценяване през годините.
Работата по подобряване на качеството на средата и задържане на децата в училище ще е основен приоритет за работа в бъдеще. Училището има добри практики в дейността по „Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“ в сътрудничество с ангажираните по Механизма институции.
Ученици от нашето училище взимат участие с литературни и живописни творби в общинския конкурс ”Хей, пътечко моя”, в изложби на рисунки по повод общински инициативи и празници. Участието им е много активно в различни инициативи като Ден на розовата фланелка, дни, посветени на годишнини на велики българи, Ден на пешеходната безопасност, Деня на земята, Деня на народните будители и много други.

Активността на децата е най-голяма в училищните конкурси, които организираме по повод патронния ни празник. Тази година творбите ще могат да бъдат видени и във фейсбук страничката на училището и на сайта ни: https://nuberon.wixsite.com/mysite .
Благодаря на всички, които са оставили тук, в училището, част от себе си – ученици, родители, учители, на директорите през годините – БЛАГОДАРЯ! Вие винаги сте добре дошли сред нас и знайте, че имената и делата ви остават и продължават историята на нашето училище! Нека всеки един от нас да има устрема, вдъхновението и силите да променя към по-добро това любимото за много поколения Начално училище „Д-р Петър Берон“!