– Г-н Богданов, през м. април бе приет бюджетът на Община Своге за 2022 г. Каква е неговата цел и кои бяха рисковите моменти, предизвикали сравнително късното му разработване?
– За пръв път от 1997 г. насам Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бе приет от Народното събрание през годината, за която се отнася – на 25 февруари 2022 г. Това бе и причината и местните бюджети да се приемат по-късно.
Както на бюджет, 2021 г., така и на бюджет, 2022 г. основната цел е запазване на финансовата стабилност и повишаване на социално-икономическата роля на общината, особено в условията на следните рискови фактори:
– Три различни параметри на макропоказателите: до 31 март, от 1 април до (евентуална) актуализация към 30 юни;
– Над 250% ръст на цените на енергоносителите;

Илия Богданов – заместник-кмет на общината

– Минимум 30% ръст на разходите за строителните работи, хранителни продукти, консумативи и други, при липсващ нормативен механизъм за индексиране на договорите и осигурен за това финансов ресурс – необходимост от приоритизиране на инвестиционните проекти и преценка за икономическата им обоснованост;
– Влизащото в сила от 1 април отпадане на таксите за детски градини.
Годишният бюджет, Мандатната програма и Планът за интегрирано развитие на общината са неразривно свързани при изпълнението им и постигане заложените цели и резултати.
– Кои са основните приоритети в него?
– С оглед отчитане на обществените потребности и реалните финансови възможности на Община Своге чрез бюджет, 2022 г. извеждаме следните приоритети: образование, социален сектор, здравеопазване, екология, пътна инфраструктура, обществен транспорт, поддържане на общинската собственост, спорт, културно и военно-историческо наследство, традиции на населението и други.
– Какво включва общият размер на общинския бюджет?
– Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Своге за 2022 година под формата на субсидии по механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2022 година са както следва:

11 366 200 лева обща субсидия за делегираните от държавата дейности;
2 116 800 лева обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;
557 300 лева за зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности;
2 045 400 лева целева субсидия за капиталови разходи;

Общият размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2022 година е 16 085 700 лева. В сравнение с 2021 г. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са увеличени с 2 301 347 лева или 16,7 %.
– Кои дейности се налага да дофинансирате?
– За 2022 г. в бюджета е заложено дофинансиране на държавните дейности в размер на 889 933 лв. при 905 340 лв. за 2021 г., което се дължи на увеличението на възнагражденията във функциите „Общо държавни служби“ и „Образование“, като ръстът на стандарта за 2022 г. не покрива изцяло увеличението на средствата за заплати и поражда недостиг на средства за издръжката в образованието и други дейности.
Паричните постъпления от продажби на общински нефинансови активи през годината ще се изразходват само за финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, а също така и при необходимост за погасяването на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
– Какъв е размерът на предвидените собствени приходи за т. г. ?
– За 2022 година се планират собствени приходи общо в размер на 5 731 543 лв., в това число имуществени и други данъци 1 825 000 лева и неданъчни приходи 3 906 543 лева.
– Какво включва разходната част на бюджета?
– За 2022 година се планират общо разходи в размер на 28 853 418 лв.
За делегираните от държавата дейности се планират средства в размер на 13 936 499 лева.
За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с общински характер, собствени приходи (такси, наеми, продажби и др.) се планират средства общо в размер на 889 933 лв., а за местните дейности – 14 026 986 лева.
Интерес за гражданите представляват няколко функции: Ликвидирането на последици от стихийни бедствия и аварии, за което са предвидени средства в размер 1 037 731 лв. От тях 65 000 лева за дофинансиране на дейността при възникване на извънредни или бедствени ситуации, 679 924 лева за проектиране и изпълнение на СМР на обект „Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р. Искър, кв. Ромча, с. Вл. Тричков“ и 287 807 лв. за приключване на дейностите по укрепване на 3 свлачища на територията на общината финансирани от МРРБ – в с. Желен, местността „Езерище“, Лесков дол и Батулия.
По функция „Образование“ са планирани средства общо в размер на 10 774 786 лева. От планираните средства 8 143 428 лв. са за делегираните от държавата дейности, от които 631 933 лв. за капиталови разходи, 2 213 245 лв. са за общинските дейности по образование, в т. ч. 1 481 908 лв. за капиталови разходи и 418 113 лв. са за дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи.
За 2022 година за функция „Здравеопазване“ са планирани средства в размер на 495 490 лв., за делегирани от държавата дейности и за капиталов трансфер за закупуване на медицински апаратури в размер на 240 537 лв.

За функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ се предвиждат средства в размер на 2 540 366 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 2 258 257 лева, като 2 018 617 по ЗДБРБ за 2022 година и за местните дейности 289 109 лева. По дейности средствата се планират, както следва:
Центрове за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност – планирани 215 130 лева; Програми за осигуряване на заетост – делегирана от държавата дейност – 10 429 лв.; Домове за възрастни хора с увреждания – делегирана от държавата дейност – 1 602 968 лв.; Домашен социален патронаж – местна дейност – 159 100 лева; Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност – 9 100 лева; “Асистентска подкрепа“ – делегирана от държавата дейност – 410 823 лв.; „Личен асистент“ – 68 517 лв.; Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост – 20 771 лв.
За 2022 г. за функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират средства в размер на 6 148 930 лева. От тях за ВиК 752 785; за осветление на улици и площади – 933 968 лв.; за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 945 327 лева; за жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие – 758 513 лв; за управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – 221 430 лв. за събиране и извозване на отпадъци от нерегламенирани сметища до регионално депо Костинброд.;
За озеленяване – 167 020 лв.; За дейност „Чистота“ – 1 377 460 лв.; За управление на дейностите по отпадъците – 907 444 лв.
За 2022 г. за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ се планират средства в размер на 2 446 051 лева.;
За дейност „Спортни бази за спорт за всички“ – субсидии на спортни клубове, работещи на територията на общината и нефинансови предприятия за 322 000 лева и 1 130 818 за капиталови разходи, за читалища – 410 405 лв.; за обредни домове и зали – 36 000 лева. Съгласно културния календар се предвиждат 43 000 лв. за честване на празници с национално и местно значение.
За поддържане, ремонт и изграждане на пътищата са планирани 804 399 лева за 2022 година за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; 73 457 лв. за субсидиране на обществен превоз и 55 000 лева за дофинансиране на нерентабилни линии.
– В заключение – каква е оценката Ви за бюджет 2022?
– Бюджет 2022 година е балансиран, публичен и се контролира от местната общност. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от Общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Постигането на устойчивост на бюджета е трудна задача, тъй като местните финанси са силно зависими от държавния бюджет, националните политики, а също така и от усвояването на европейските средства.
Общинският бюджет за 2022 г. е реалистичен, съобразен със законовите разпоредби и финансов потенциал на Община Своге. Считам, че в голяма степен отговаря на обществените очаквания и показва стремежа на Община Своге за подобряване на качеството на социално-икономическия климат за живот и бизнеса в условия на сложна икономическа среда.