„Този обект го започнахме през 2015 г. – каза в словото си инж. Валентин Михайлов, който е и ръководител на проекта – Шест години се опитваме да намерим допълнително финансиране, за да може да бъде изграден. Старо село е голям квартал, има над 280 къщи, в него живеят над 1000 човека. Вече е крайно наложително той да бъде укрепен.
Част от обекта се изпълнява по оперативна програма. За другата част от финансирането успяхме да убедим държавата в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура“, че е наложително да финансират участъка с пътя и заедно да укрепим свлачището. По мое виждане – имаме едно чисто техническо закъснение от 2-3 месеца, свързано с обществените поръчки, но в следващите 20 месеца този обект трябва да бъде завършен окончателно. Трябва да бъдат изградени всички линии, да се направят над 700 анкера, участъкът от пътя да бъде укрепен и изцяло обновен. Финансирането по оперативната програма е за 6, 5 млн. лв, а съфинансирането от АПИ – около 29 млн. лв.
По-късно бе проведена пресконференция, на която бяха представени екипът и заложените дейности по проекта. Инж. Михайлов изказа благодарности към всички колеги, които в продължение на 5 години работиха по подготовката на проекта и очерта дългия път, който общинското ръководство извървя по отношение осигуряване на допълнително съфинансиране, което ще позволи укрепяване на свлачището в неговата цялост. Благодарност беше изказана и към представителя на АПИ г-н Сачански за ефективното партньорство във връзка с изпълнение на проекта. Предстои Агенцията да възложи своята част от строителството и да стартира изпълнението на строителните дейности по останалите линии от свлачищния участък в най-скоро време. Заместник-кметът използва възможността да благодари и на всички жители на квартал Старо село, които оказаха съдействие на Общината при подготовката на проектното предложение и декларираха своето съгласие да бъдат извършени укрепителни дейности в техните имоти.

Проектът „Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село“, финансиран по проект № BG16M1OP002-4.003-0014-C01, е одобрен за финансиране по Процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ Той е един от най-мащабните инфраструктурни проекти от изключително важно социално-икономическо значение, реализирани на територията на община Своге, чието изпълнение ще намали значително дела на населението в риск от свлачищните процеси и ще осигури устойчивост при възникване на бедствия.