– Макар че сме в средата на лятото, дойде време за помощите за отопление. Кандидатите започнаха от началото на юли да подават заявления. Колко са те за този месец, повече ли са от същия период на миналата година!
– Броят на подадените заявления-декларации за отопление, подадени в ДСП Своге за месец юли 2021 г., е 856. За същия период през 2020 г. са подадени 767 броя.
– Какъв ще е размерът на отпуснатата сума и на каква база се определя?

Радослава Цветкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Своге

– Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Размерът й ще се определи от министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на електроенергията за бита от 1 юли 2021 г. С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на пенсионери от този вид подпомагане заради повишаването на техните доходи.
За отоплителен сезон 2021-2022 г. месечният размер на помощта е 104, 71лв. – общо помощта е в размер 523, 55 лв.
– Кой има право на тази помощ?
– Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чиито средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
Подпомагането се извършва по настоящ адрес на лицата.
Основният критерий е размерът на доходите за предходните 6 месеца преди подаване на молбата – за пенсионерите това е пенсията, за безработните е необходимо да имат 6 месеца регистрация на Бюрото на труда – Своге. Проверяват се лицата за наличие на фирми, за притежаването на движима и недвижима собственост, има ли продажба или прехвърляне чрез договор за дарение на жилищен, вилен, горски или селскостопански имот за последните 5 години.
Помощта се предоставя в пари за тези, които декларират, че се отопляват с твърдо гориво или с електроенергия. Има възможност да се подпомагат лицата в натура – предоставя им се заповед за отпускане на целева помощ за отопление, която лицето предоставя на търговец на твърдо гориво и той го снабдява с желаното отопление – дърва или въглища.
– Ще се отрази ли увеличението на пенсиите от 1 юли и добавката от 50 лв. при определяне прага за нейното получаване?
– Увеличението на пенсиите от 01. 07. 2021 г. се отразява на малък брой пенсионери, за да не получат помощ. Добавката от 50 лв. месечно не се включва в дохода на пенсионерите.
– Кои са програмите, по които работи дирекцията в момента?
– Работим съвместно с Община Своге по Оперативна програма за храни 2014-2020 г. Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.
– Усложни ли се работата по време на Ковид-кризата? Очаква се нова вълна на заболяването. Готови ли са социалните работници за това?
– Работата на ДСП Своге се усложни по време на Ковид – кризата, но ние сме взели адекватни мерки, за да обслужваме хората бързо и да не се получава струпване на много хора. Редовно се извършва дезинфекция на помещенията и коридорите на дирекцията, работим с маски и сме предоставили дезинфектанти на клиентите.