На 24 септември в Бюрото по труда се проведе трудова борса

От началото на 2021 година състоянието на пазара на труда е динамично, което е следствие от несигурността на бизнеса и ограничителните мерки в условията на епидемия. Част от фирмите наеха отново съкратените от тях работници, други се възползваха от финансовите стимули за запазване на заетостта, някои все още изчакват и не възстановяват дейността си. Като цяло се наблюдава предпазливост по отношение наемане на нов персонал почти във всички сфери на икономиката.

Ренета Кръстанова директор на дирекция „Бюро по труда“

В община Своге към края на първото тримесечие на 2021 г. безработицата е 6,77%, което е малко над средната за страната (6, 53%); в Бюрото по труда са регистрирани общо 653 безработни, живеещи по постоянен или настоящ адрес на територията на общината. В сравнение със същия период на миналата година, когато бе обявено извънредното положение, отчитаме по-ниски показатели. За м. март 2020 г. – 7,36% за община Своге, за страната – 6,70%.
От началото на новата година са новорегистрирани 215 човека, част от тях не са в резултат на прекратяване на трудовия им договор, а за да кандидатстват за социални помощи, за работа по програми и др.
Броят на обявените свободни работни места в рамките на първото тримесечие е 128, като в по-голямата си част са за предприятия извън територията на общината. Повишен е интересът на работодателите към действащите мерки за субсидирана заетост.
По проект „Заетост за теб“ до момента са подадени заявления от 35 работодатели за над 50 работни места. Търсят се различни професии: чистачи, общи работници, електроинженер, работник-паркинг, икономисти (счетоводител, касиер), продавачи и др. По проекта се предоставят средства за минималната работна заплата и осигурителните вноски за 6 месеца. Работодателят трябва да запази 75% от работните места най-малко за още 3 месеца.
На 25 март са обявени и средствата, с които разполага ДБТ Своге по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване за тях до изчерпване на планирания финансов ресурс са обявени на сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, на сайта на Общината, както и на таблото в Бюрото по труда. Разполагаме със средства за наемане на продължително безработни, хора с увреждания, работни места в новостартирали фирми и др.
До момента по мярката 60/40 са получили компенсации над 40 предприятия от общината, по РМС 429 (за още 20% – по 290 лв. месечно) – 11 фирми и по проект „Запази ме“ (за персонал в неплатен отпуск) – 20.
Добра новина е, че антикризисните мерки 60/40, 75/0, 80/20 ще продължат и след края на първото тримесечие. Вече са публикувани съответните нормативни документи (постановления и решение на Министерски съвет).
Работещите във временно затворените заради COVID–19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход по проект „Запази ме“ до края на юни 2021 г. Компенсациите ще се изплащат за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които наетите лица са ползвали неплатен отпуск.
По мярката 60/40 средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. И през допълнителния период на прилагане на мярката размерът на подкрепата от държавата ще е в размер на 60 на сто от осигурителния доход и от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец октомври 2020 г. Променено е едно от условията за изплащане на средства: ще могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г.
Срокът за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците и служителите и самоосигуряващите се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ също се удължава – до 31 май 2021 г.
Освен тези мерки в подкрепа на родителите продължава програмата „Родители в заетост“. Родители на деца до 5 години, които не посещават детско заведение или на 3 деца до 12 години, могат да наемат детегледач на пълен или непълен работен ден. Условието е майката да е била безработна или в отпуск за гледане на дете и да започне работа в срок от 4 месеца след назначаване на детегледача.
Подробности и повече информация всеки може да получи на място в ДБТ Своге или по телефона.