На 24 септември в Бюрото по труда се проведе трудова борса

Обявената епидемична обстановка засегна всички сектори на икономиката, социалния живот, здравеопазването и част от нейното цифрово изражение би могло статистически да се отчете през показателите на трудовия пазар.
Община Своге понася последиците от наложените мерки за борба с коронавируса в национален мащаб. Броят на регистрираните безработни се увеличи почти двойно през второто тримесечие на годината. От равнище на безработица – под 6% в началото на годината, сега е почти 9%, или изразено в брой – малко над 800. Голяма част от активното население на общината работи извън нея – предимно в столицата, но много от местните фирми също съкратиха част, а някои – целия персонал.
Обратният процес през месец август и септември върви с по-малка интензивност – средномесечно започват работа между 70 и 80 от регистрираните в Бюрото по труда, като около 25 % са се върнали при същия работодател. От началото на обявеното извънредно положение и занапред в ДБТ се приемат заявленията за отпускане на паричното обезщетение за безработица към НОИ, както и за прекратяване на регистрацията поради започване на работа.

Ренета Кръстанова – директор на Дирекция „Бюро по труда“

Усилията на служителите са насочени и към прилагането на икономическите мерки за преодоляване на последиците от епидемията, чрез изплащане на компенсации на работодателите, за запазване на работните места на наетия персонал. Към настоящия момент и до края на годината в Бюрото по труда се приемат заявления по 3 мерки:
– ПМС 151 или добилата популярност мярка 60/40. Крайният срок – 30 септември, бе удължен до края на годината. По мярката може да кандидатстват почти всички работодатели с изключение на тези от секторите образование, здравеопазване, администрация, селско стопанство, делегирани дейности и др. Конкретно допустимите работодатели са описани по код на икономическа дейност в приложението към постановлението. Условията са основно две: предприятието да има спад на приходите от над 20% за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението, спрямо същия период на 2019 година (еднократно, само при подаването); персонала, за който се кандидатства, да е бил при същия работодател преди 13 март 2020 г.
– Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID–19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година, за период от 6 месеца. Заявления могат да подават работодатели от секторите на туризма, ресторантьорството, транспорта и хотелиерството. За всеки работник, както и за едноличен търговец от тези сектори, ежемесечно могат да се получат по 290 лв. Условията са същите: спад на приходите, заетост на лицата при същия работодател преди 13 март. За сектор „Ресторантьорство“ може да се кандидатства и за новоназначени служители. Сумата се получава само при пълен отработен месец.
Въпреки че условията за кандидатстване са облекчени, а на желаещите не сме отказали помощ за попълване на документите, малко работодатели с обекти на територията на община Своге, са подали заявления – броят им и по двете мерки е до 10. Една от причините са извършените съкращения, друга – изискването за запазване на заетостта на хората за най-малко 3 месеца след периода на получаване на компенсации(за ресторантьори не се отнася); нямат спад на приходите, имат задължения или др.
– Проект „Заетост за теб“ – финансира се наемане на служители за период до 3 месеца: МРЗ и осигуровки. В зависимост от броя на работещите във фирмата може да се кандидатства за наемане на нови от 2 до 50 човека. Условието е работодателят да запази 75% от местата за период, равен на финансирания.
От 14. 09. 2020 г., Агенцията по заетостта обяви и актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта, реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.
Възможности за финансова подкрепа се предлагат и на безработните лица, които искат да стартират собствен бизнес, вкл. и получавайки наведнъж полагащите им се обезщетения при безработица. В рамките на тези средства ДБТ Своге има сключени вече над 20 договори, като включените безработни лица са около 30. Има все още свободни средства за финансиране на работодатели, които искат да наемат хора с увреждания, безработни над 55 години, майки с деца до 5 години, с основно образование и др.
Продължава действието си проект „Родители в заетост“ – за наемане на детегледачи за срок до 18 месеца на деца до 5 години или 12 години(при 3 деца); финансиране обучение за придобиване на нова професия и др.
По-конкретна информация за всички възможности – на място в ДБТ.