– Г-н Богданов, Вие водите заседанията на Общинския щаб за бедствия, т. е. кризисен щаб за мерките за неразпространение на коронавируса. В тази връзка моля да кажете има ли случаи на заразени с коронавируса граждани на общината и какви мерки се предприемат от щаба?

– Към момента – 02. 04. 2020 г., няма констатиран случай на заразен с вируса гражданин на община Своге. Имаме карантинирани лица, завърнали се от чужбина. Имаме ежедневна информация, която незабавно предоставяме на РУ на МВР. Поддържаме постоянна връзка с РЗИ, МВР, Областна управа, медицинските центрове, общинската болница, уведомяваме своевременно и кметовете на населените места.

Илия Богданов – заместник – кмет на община Своге и водещ заседанията на Общинския щаб за бедствия
Илия Богданов – заместник – кмет на община Своге и водещ заседанията на Общинския щаб за бедствия

Ежедневно сме в координация с медицинските центрове и общинската болница за сведения за лица с респираторни оплаквания и за лица със симптоматика за коронавирус. За щастие до сега няма такива случаи. Общинската болница е привела в готовност отделение за приемане на лица за болнично лечение от коронавирус, ако това се наложи.

– Какви противоепидемични мерки взе Общината до момента, как ги възприемат гражданите ?

– Всички заповеди на Министъра на здравеопазването, на Областния управител и Кмета на община Своге своевременно стават достояние на всички граждани, еднолични търговци, юридически лица, държавни и общински служби, чрез връчването им на място, както и чрез публикуването им на официалния сайт на общината и социалните мрежи, а също и на съобщения в сградите на общината и кметствата по населени места. За целта бяха сформирани работни групи от членове на Общинския щаб и други служители, които извършват тези дейности;

– Незабавно бяха издадени заповеди за въвеждане и прилагане на ограничителни мерки, произтичащи от заповедите на Министъра на здравеопазването;

– Със заповед на Кмета на общината са определени служители, на които са възложени контролни функции за прилагане на противоепидемичните мерки;

– Своевременно се осигуряват от общината дезинфектанти, като ежедневно се извършват мероприятия по дезинфекция на обществени места, спирки на обществения транспорт, улици, площади, алеи, входове на жилищни и други сгради, като за целта е сформирана работна група, която извършва тези мероприятия;

– Създадена е организация на администрацията за регистриране на граждани по настоящ адрес, при спазване на законовите изисквания;

– Осигурени са достатъчно количества дезинфектанти и предпазни маски, както и други хигиенни материали, които се предоставят при строга отчетност на общински служители, кметства, държавни и общински служби, МБАЛ Своге, Медицински център, Дом за хора с психични разстройства – махала Свражен, РУ на МВР, РС ПБЗН;

– Предпазни маски са раздадени на жителите на кварталите Зли дол и 8-ми тунел, като служители на общината направиха разяснителна кампания за необходимостта от строго спазване на противоепидемичните мерки;

– Общинският щаб провежда редовно заседания, изготвя протоколи от заседанията, набелязва мерки и създава организация за провеждането им, осъществява ежедневен контрол и докладва на ръководството на общината;

– Община Своге не е наложила допълнително никакви забрани и ограничения пред гражданите и бизнеса, освен разпоредените такива от Правителството, Националния кризисен щаб и Министъра на здравеопазването;

– Редуцирана бе общинската транспортна схема, съобразена с препоръките на Министъра на транспорта и намаления пътникопоток в условията на ограничителните мерки. Всички мерки имат за цел опазване на живота и здравето на всеки един човек. Това трябва да се осъзнае от всеки един от нас, трябва да въздействаме и на малцината, които все още ги пренебрегват. Нека бъдем отговорни към себе си, към близките си, към всеки един около нас. За морала на една нация се съди именно по поведението й в условия на криза – еднакво отношение и отговорност към всички, независимо от етнос, пол, възраст, вероизповедание.

Нека в тази тежка ситуация да докажем, че сме единни, съпричастни, че се грижим един за друг и само така ще преминем през този огън и ще продължим да живеем с достойнство.

– Как се отразява цялата тази кризисна ситуация на Общината, в какво е отражението й върху бюджета до момента, какви са прогнозите Ви в това отношение?

– Епидемичната криза рефлектира много рязко и много силно на стопанската активност във всичките й измерения. На фона на практически „замръзналата” икономика напълно логично е намаляването на собствените приходи на Общината – от данъци, такси, наеми, продажби и много други. По неокончателни данни за първите три месеца на т. г. намалението на собствените ни приходи е с над 33%. При задълбочаване на кризата този спад ще се увеличи. До какви размери ще се увеличи, това още не може да се прогнозира, зависи кога ще се справим като държава с епидемичната криза. Ще последва период на бавно и тежко икономическо възстановяване.

Надявам се правителството да предприема, както и до момента, бързи и адекватни икономически мерки с всички законови, икономически и финансови лостове, с които разполага.

Ние като Община извършваме своите анализи и предприемаме марки и в двете направления – както за осигуряване на собствени приходи, така и за редуциране на разходите във всяко възможно направление. Финансовите параметри в следващия един-два месеца ще покажат ефективността на предприетите от нас мерки.

Изготвяме прогноза за размера на приходите, които можем да очакваме в следващите месеци, както и на допълнителните разходи, които ще направим. Въз основа на тези данни е много вероятно да се наложи актуализация на бюджета на Община Своге за 2020 г.   Целта е да намерим баланса, така че да не спираме работа, да поемем новите разходи следствие на кризата и да продължим развитието на общината. С отговорност, финансова дисциплина и не на последно място, обединение, можем да се справим с този тежък удар върху общината ни.

Въпреки тежката ситуация, в интерес на засегнатите от рестриктивните мерки наематели на общински имоти, прави чест на Общинския съвет – Своге, че прие с пълно мнозинство наемателите да не заплащат наем до края на извънредното положение.

– Може ли да завършим оптимистично. Какво да очакват гражданите от общината след преодоляване на епидемията?

    – Администрацията и сега работи с удвоени, с утроени сили, съобразявайки се с ограниченията. Извършва се значителна по обем работа – по изготвяне на Общия устройствен план, който ще даде перспектива в развитието на община Своге в следващите 20 години; изготвя се документация и процедури за решаване на много значим проблем за жителите на кв. Старо село – овладяване на свлачищния процес; ще продължат ремонтите на улици, пътища; пред завършване е новата детска градина в с. Томпсън, предстои изграждане на нова в с. Церово; пред завършване е спортната зала в СУ „Иван Вазов“ – красиво, модерно съоръжение.

Предстои поетапна реализация на проекта за обособяване на зони за паркиране в централната градска част на гр. Своге – това е един много важен въпрос Предстоят още много неща, всички с цел превръщането на Своге в модерен европейски град, уредена и просперираща община.

Пожелавам на всички вас много здраве и оптимизъм!

    ЗАЕДНО СМЕ СИЛНИ !