На 15 март читалище „Градище 1907” отчете дейността си през изминалата 2017 г. На редовното общо събрание присъстваха членове на читалището, на настоятелството, на проверителната комисия и граждани.
Дневният ред включваше обсъждане и приемане на отчет за дейността през 2017 г., отчет на проверителната комисия за същия период, приемане на план-програма за работа и приемане на проект за бюджет за настоящата година, промени в устава на читалището, избор на ново настоятелство и на проверителна комисия.
Секретарят на читалището Аделина Ангелова прочете отчета за 2017 г., в който подробно бе анализирана работата в различните направления, а Станислава Боянова отчете свършеното от проверителната комисия. Изненадващо нямаше изказвания по двата документа, които бяха приети с явно гласуване от присъстващите членове на читалището.
Прочетени бяха и план-програма за развитие на дейността в НЧ „Градище 1907” през 2018 г. и проектът за бюджет. От публиката бе зададен въпрос докъде е стигнал въпросът с ремонта на салона, който и в момента бе без отопление. Ръководителката на фолклорната група „Китка” Снежана Сандова изказа благодарност на служителите в читалището и на участничките в групата. Веселин Запрянов от името на досегашния състав на читалищното настоятелство благодари на Христо Йовов за работата му през двугодишния му мандат като негов председател и най-вече за това, че е успял да се пребори за спечелването на проекта за реконструкция на сградата. Той помоли бъдещият председател да заяви дава ли гаранции за осъществяването на този проект и ако не се осъществи кой ще носи отговорността.
След изказванията общото събрание гласува и прие план-програмата и проектът за бюджет за 2018 г. Предложените промени в устава на читалището бяха три. Едната – членовете на настоятелството да бъдат 7, а не както досега 9. Втората – членовете, имащи право на глас, да са тези, които са заплатили членски внос в установените срокове най-малко за 6 месеца преди провеждане на събранието. И третата – общото събрание определя членският внос в размер на 5 лв. годишно вместо досегашните 3 лв.
По предложението за първата промяна възникна спор и се наложи прегласуване, като в крайна сметка се прие бъдещото настоятелство да бъде от 7 членове. Второто предложение – за промяна в параграф 4 към Заключителните разпоредби не бе прието. Събранието гласува и прие увеличението на членския внос на 5 лв.
Оживление предизвика изборът на ново настоятелство, което вече ще е от 7 човека. От настоятелството бяха предложени 9 кандидати. От присъстващите бяха направени още предложения, двама от които си направиха отвод. Така до процедурата за избор стигнаха 10 човека. Всяка кандидатура бе гласувана поотделно и новото читалищно настоятелство се оформи в състав: Нина Копринджийска, Соня Златкова-Маринкова, Мария Лазарова, Цветослава Петкова, Йоана Славчева, Петър Веселинов, Борислав Петров.
За председател на настоятелството бе предложена и избрана Нина Копринджийска – зам.-кмет на общината. Тя благодари за гласуваното доверие и увери присъстващите, че Община Своге ще положи усилия спечеления проект да се изпълни успешно и читалището да има обновена, реновирана и отоплена зала.
Избрана бе и проверителна комисия от трима човека – Анита Миленкова, Илия Богданов и Валери Петров. За председател бе избрана Анита Миленкова.