– Групата съветници от БСП напусна заседанието
– Нов председател не бе избран

Комисията по избора на нов председател брои гласовете след тайния вот

Предложението на съветниците Веселин Запрянов и Ерофим Гигов за предсрочно прекратяване правомощията на Александър Манолов като председател на ОбС  не бе изненада за колегите им. Те гласуваха  то да влезе като първа точка в дневния ред на заседанието на 27 януари, което по тази причина бе ръководено от зам.- председателя Ерофим Гигов. Като точка втора бе предложено да се проведе процедура по избор на нов председател.
Г-н Запрянов съобщи, че по това предложение има и подписка от 13 човека и прочете мотивите. Те бяха следните: „Системно неизпълнение на задълженията от страна на  председателя Александър Манолов в  нарушение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА. Във вече 3-годишния си мандат Ал. Манолов нито веднъж не е подготвил и внесъл за разглеждане отчет за дейността на ОбС и неговите комисии. Неизпълнението на това задължение води до неинформираност на населението на община Своге за дейността на общинските съветници и способства за злепоставянето им от заинтересовани лица, включително и от кмета на общината. Системно  внесени до председателя на ОбС искания, молби, жалби от граждани на общината не се придвижват до съответните комисии и до заседания на ОбС”.
Даден бе пример със жалба на група  жители на града във връзка с читалище „Градище”, която е внесена при председателя  през ноември, но не е обсъдена в ОбС.
Г-н Александър Манолов подчерта, че „това е опит да се отклони вниманието на хората от истинските проблеми в общината и тъй като идват избори сега е времето за прегрупиране на силите и създаване на новите партийни картели и най-вече за запазване на статуквото през последните 10 г.”
Съветничката Габриела Величкова изрази мнението си, че не се спазват и други точки от Правилника за работа на ОбС и че след като не са правени отчети значи съветниците са решили тази информация да не е публична.
Избрана бе комисия по прекратяване на пълномощията на Ал. Манолов в състав Габриела Величкова, Кирил Трифонов и Асен Симов. Резултатите от тайното гласуване показаха, че 11 от присъстващите 20 съветници са гласували за прекратяване правомощията на г-н Манолов.
Преди процедурата по избор на нов председател най-напред д-р Анелия  Георгиева, последвана от цялата група на БСП, напуснаха заседанието в  знак на протест.
За председател на ОбС  бе предложен Веселин Запрянов. Други предложения нямаше. И тъй като Габриела Величкова също напусна залата, в комисията бе включен Светлозар Вешков. В тайното гласуване, в което участваха останалите 14 съветници, 10 бяха „за” новата кандидатура, 3-ма  – „въздържал се” и 1 бюлетина – невалидна. При това положение Веселин Запрянов не бе избран. До новия избор функциите се поемат от Е. Гигов като зам.-председател на ОбС.
Внесеният от Ал. Манолов отчет за дейността на ОбС и неговите постоянни комисии за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. не бе приет.