ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге”

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТИНБРОД – СВОГЕ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001 – 19.451 МИГ КОСТИНБРОД СВОГЕ ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

МИГ Костинброд – Своге обявява процедура за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка M04 „Инвестиции в материални активи“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Костинброд – Своге чрез:

1.  Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3.  Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5.  Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Допустими кандидати по процедурата са:

1. Регистрирани земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г., чийто максимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-малък от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Кандидати, юридически лица, които могат да докажат доход от земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

3. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

4. Инвестициите следва да са свързани с основната земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията.

5. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Костинброд и Своге;

6. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

7. Критериите за допустимост по отношение на максималния СПО до 8000 евро и доказване на доход от земеделска дейност за юридическите лица не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.

Допустими дейности за финансиране са:

1) Инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделските стопанства на за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции, свързани с: 1.1) Инвестиции за модернизация и механизация пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда; 1.2) Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства; 1.3) Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; 1.4) Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; 1.5) Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор; 1.6) Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства; 1.7) Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързо растящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; 1.8) Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи по мярката са:

1) Инвестиции в материални активи: 1.1) Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвани за опазване на околната среда. 1.2) Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност. 1.3) Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, вкл. трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия. 1.4) Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността. 1.5) Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. 1.6) Закупуване на земя, необходима за изграждане/ модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/ презасаждане на трайни насаждения (до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи). 1.7) Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др. 2) Инвестиции в нематериални активи:2.1) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Тези разходи не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите разходи по проекта. 2) Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. 3) Закупуване на софтуер. 4) Разходите свързани с достигане съответствие с международни признати стандарти, като: въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Период за прием:

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 07.04.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.05.2023 г.

Втори прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: от 16.06.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложеиия: до 17.00 часа на 21.07.2023

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от мярка  M04 „Инвестиции в материални активи е: 393 374,50 лева (100 %), от които 354 037,05   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 39 337, 45  лева (10 %)  – Национално съфинансиране.

Интензитет на подпомагане:  Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи: 1) За проекти представени от млади земеделски стопани[1] финансовата помощ се увеличава с 10 %; 2) За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони[2], като най-малко 75% от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район помощта се увеличава с 10 %. Максималният размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект, отговарящ и на двете условия не може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ са както следва:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект не може да надхвърля  50 000.00 лв., но може да бъде увеличен на  база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

1) За проекти представени от млади земеделски стопани[3] финансовата помощ се увеличава с 10 %;

2) За проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони[4], като най-малко 75% от посочената в бизнес плана земя или площ се намира в необлагодетелстван район помощта се увеличава с 10 %.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, отговарящ и на двете описани условия не може да бъде повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи или не може да надхвърля 70 000.00 лв.

или

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, отговарящ на  едно от двете описани условия не може да бъде повече от 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи или не може да надхвърля 60 000.00 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 5 000.00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи по проект не може да надхвърля 100 000 лв. Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 10 000.00 лв.

Начин на подаване на проектни предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка Тежест на показателите (бр. точки)
1 Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на: селата на община Костинброд или община Своге – 15 т.град Костинброд или град Своге – 10 т. 15
2 Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване или жена на възраст до 40 навършени години, към датата на кандидатстване 10
3 Проектното предложение предлага възстановяване или разработване на характерни или традиционни местни производства 15
4 Проектното предложение включва инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти 10
5 Проектното предложение е на земеделски стопани до 40 г. и не получавал подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 и подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 5
6 Проектното предложение създава нови работни места: до 1 работно място – 5 т.над 2 работни места – 10 т. 10
7 Кандидатът не е получавал подкрепа досега от Общността за каквато и да е инвестиция 5
8 Проектното предложение включва инвестиции в енергийна ефективност на стопанството и/или иновации в стопанството 10
9 Проектното предложение включва инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда 5
  Максимален брой точки: 85

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 5 точки по критериите за подбор.  

Място за достъп до допълнителна информация:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Костинброд-Своге: lag.kostinbrod.svoge@gmail.com

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:         

  • в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
  • на интернет страницата на МИГ Костинброд-Своге – www.migkostinbrod-svoge.eu;
  • в офисите на СНЦ „Местна инициативна група Костинброд-Своге“ – гр. Костинброд, пл. „Иван Вазов“ № 1, НЧ „ Иван Вазов-1947“, ет. 1 и гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 2.

Лице за контакти:

Диана Бончева – Технически сътрудник

Телефон: 0884/866204     


[1] Млади земеделски стопани са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета.

[2] Необлагодетелствен район се определясъгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.).

[3] Млади земеделски стопани са лица, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане са на възраст между 18 и не повече от 40 години и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета.

[4] Необлагодетелствен район се определясъгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.).

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на дейностите по Споразумение No РД 50-28/13.04.2018 г. за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ Костинброд-Своге“