– Г-жо Копринджийска, предстои приемането на бюджета на Общината за 2022 г. Къде и какво е мястото в него на социалните дейности?
– Социалните дейности са един от приоритетите на Общината. Това с още по-голяма сила важи сега, когато пандемията все още не е отшумяла докрай, инфлацията расте непрекъснато, а недалеч от границата на страната се води война…
Продължаваме да предоставяме социални услуги по всички програми и през тази година, като бройките се запазват – „Асистентска подкрепа“, механизма „Лична помощ“, “Патронажна грижа+“ и „Топъл обяд“. Няма година, в която да не се дофинансират образованието, културата и социалните дейности със средства от местния бюджет.

Нина Копринджийска – заместник-кмет на общината

– Как ще се компенсира галопиращата инфлация и непрекъснатото обедняване на хората? Имате ли допълнителни възможности, предвижда ли се някаква подкрепа на социално слабите в общината?
– Много е трудно да се планират разходи, като цените се променят постоянно. Трудно е и на всички доставчици и изпълнители към Общината. Цените на електроенергията са много високи, непосилни са за нас. За съжаление нуждаещите се жители стават все повече. Опитваме се да ги подпомагаме, организираме акции за събиране на хранителни продукти. Получаваме периодично помощи, правим пакети и ги раздаваме, наскоро зарадвахме 150 семейства.
Подготвя се в национален мащаб т. н. „Великденска подкрепа“. Ние няколко години подред за празници като Великден оказваме подкрепа с хранителни продукти на хората в неравностойно положение.
– Предвиждат ли се нови програми в социалната сфера, по които Общината да кандидатства? В това отношение, както споменахте, имате добър опит…
– Засега към Дирекция „Бюро по труда“ – Своге, няма все още обявени нови програми за временна заетост. Когато ги обявят, веднага ще кандидатстваме, за да създадем заетост за безработните лица. С допълнителен финансов ресурс общият бюджет на мярката „Патронажна грижа+“ се увеличава и това ще даде възможност Договорът за БФП, който е до месец юни, да се анексира и предоставянето на услугите да се увеличи с още 6 месеца.
– Ще бъде ли завършен тази година новият социален център за хора с психични разстройства в местността „Свражен“?
– Да, финализираме дейностите и предстои въвеждане в експлоатация на Социалния комплекс през месеците май-юни. 45 лица от Дома за пълнолетни лица с психични разстройства ще бъдат настанени в трите нови къщи, при много добри условия. Останалата част от домуващите ще бъдат изведени в друга социална услуга – „Резидентна грижа“, според профила и оценките на здравословното им състояние.
Излезе Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, в сила от 1. 01. 2022 г. С увеличението на минималната работна заплата и заложения в наредбата стандарт служителите ще получават по-добри възнаграждения, а не както бяха досега на МРЗ.
Всяка година увеличаваме и бюджета за еднократните помощи. От началото на годината има много подадени молби и сега с приемането на бюджета те ще бъдат разгледани и изплатени на нуждаещите се. Една хубава новина – от 01. 04. 2022 г. отпадат таксите в детските градини и яслите, родителите ще бъдат облекчени от този разход. Държавата ще отпусне субсидия за тази цел, а общинският бюджет ще продължи да дофинансира останалите дейности в детските градини.
Предвижда се също в село Церово да отвори врати новата детска градина, а детската градина „Ал. Вутимски“– гр. Своге, да бъде разширена за децата в задължителна предучилищна възраст, както и да бъдат извършени допълнителни строително-ремонтни дейности със средства от бюджета на общината.
– И тъй като във Вашия ресор освен социалните дейности и образованието е и културата – как ще се развива тя на местно ниво през тази година?
– Държавната субсидия е увеличена и е съобразена с минималната работна заплата, отделно се предвижда дофинансиране на читалищата, за да могат да реализират част от заложените в културните календари събития. Последните две години бяха много трудни за развитие на дейността. Ограничени бяха външните изяви на самодейните ни състави. Читалищата успяха да организират онлайн фестивали, а една малка част от тях и присъствено.
В културния календар на Община Своге винаги сме включвали разнообразни и развлекателни събития, които да се харесват на жителите на общината, затова и сега заложихме традиционни фестивали и празници. За съжаление и тази година не се предвиждат Празници на хляба, защото не сме излезли напълно от пандемията. Надявам се през 2023 г. да имаме възможност да проведем фестивала отново.
Традиционните празници, които сега предстоят, като Лазаровден, Цветница, Великден са неизменна част от културните календари на всички читалища от общината. По повод националния празник 24 май ще се проведат тържества във всички училища и всички читалища със съвместно шествие в гр. Своге.
Надеждата ни е постепенно да се върнем към обичайния начин на живот, да имаме едно по-добро и мирно бъдеще, без пандемия и без война!