Първото заседание на Общинския съвет след лятната ваканция премина сравнително  гладко.Преобладаващият брой точки в дневния ред включваха предложения за допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в града и някои от селата.
Приет бе отчет за

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБС,

отнасящи се до общинската администрация  от ноември м.г. до юни 2012 г. Според съветника Александър Манолов той е непълен.Той постави и въпроса защо кметът не е представил  програма за управление през мандата. Отговорът бе, че тя се изготвя в момента.
Съветниците  приеха и решение за

ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ

в паралелките от І до ХІ кл. за учебната 2012/2013 г. Прави впечатление, че почти няма село без слети паралелки, с изключение на Искрец. Такива има дори в големи кметства като Свидня, Церово, Реброво, Вл. Тричков, Гара Лакатник. А в Гара Бов, за съжаление, няма нито една самостоятелна.  Намаляването на броя на учениците е факт от доста години.
Одобрено бе разкриването на смесена група от деца на 3-4 години в ОДЗ „Ал.Вутимски” и подготвителна група от деца на 5-6 г. в ЦДГ – Реброво.
ОбС прие предложението за

КАНДИДАТСТВАНЕ НА
ОБЩИНАТА С  ПРОЕКТ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ТУРИЗМА

Този проект по ОП „Регионално развитие” се разработва съвместно със Столична община и община Ихтиман. Програмата ще финансира  разработката на туристически пакети, рекламни дейности, участия в туристически борси, изложения и панаири, изследвания , подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги и др.
Подкрепено бе и предложението да се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по ОП „Рибарство”.

ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013 г.

бе една от точките, обсъдени на сесията. Дадено бе съгласие да се извърши добив на дървесина от конкретни отдели в с.Бов, Буковец, Габровница, Губислав, Заноге, Зимевица, с.Лакатник, Огоя, Реброво. Определени бяха и цени по категории дървесина за 1 куб. м. с ДДС. В решението се предвижда дървесина от временен склад да се продава само на лица, чиито постоянен адрес е на територията на общината.
В точка ”Питания” бе съобщено, че е постъпила подписка от 51 човека, които, без да посочат мотиви, изразяват

НЕСЪГЛАСИЕ С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ГРОБИЩНИЯ ПАРК

Това породи дискусия за състоянието му, а съветникът Юлиян Леков предложи да бъде определено място за нов, като посочи вариант – имотът, на който е разсадникът на ДГС в с.Желен.
***