В Административен съд-София област, са образувани две административни дела по обжалване на Областния управител на Софийска област срещу Решение №43 и Решение №46 на Общинския съвет Своге. Решенията, които касаят един от съществените собствени приходи на Общината, а именно такса „Битови отпадъци”. Основен мотив на съда за отмяна и на двете решения е, че са приети след законоустановения срок – 31. 12. 2011 г. За първи път Общината си беше наела специалист, който да й разработи проектите на решенията, касаещи таксата за битови отпадъци, за съжаление  – без ефект!
Факт е, че Решение №43, с което Общинският съвет определя годишен размер на такса „Битови отпадъци” според количеството – за 45 юридически лица (това са фирмите, които са си подали декларации в срока до 30 ноември на предходната година и които са заявили желание таксата за битови отпадъци да им бъде изчислена на база количество) е отменено.
Областният управител, съответно и съдът е приел, че решение №43 е взето при съществено нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в община Своге, както и в нарушение разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.
На първо място решението е прието след законоустановения срок, а именно – 31. 12. 2011 г. и също така, без преди това да е имало одобрена план- сметка с отделно решение.
На следващо място съдът е установил, че няма приложени протоколи на постоянните и временни комисии на Общинския съвет – Своге, което представлява съществено нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
С писмо до Административен съд – София – област, председателят на Общинския съвет – Своге, изрично е уточнил, че не са съставяни протоколи от заседания на постоянни комисии във връзка с приемане на решението.
Отмененото Решение №46, с което се определя размера на таксата за битови отпадъци, съответно прихода на Общината от такса „Битови отпадъци” и е одобрена план-сметката на концесионера за 2012г. , видно от решението на съда също е взето в противоречие със Закона за местните данъци и такси, с мотиви – идентични на вече изложените по-горе.
Принципът, заложен в Закона е, че такса „Битови отпадъци” се определя според количеството битови отпадъци, а когато това количество не може да бъде установено размерът се определя според броя на ползвателите или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.
Общинският съвет – Своге, като е възприел за основен критерий данъчната оценка на имота за гражданите, респективно по- високата между данъчната оценка и отчетната стойност, за фирмите, без да изложи съображения за липсата на възможности за определяне на дължимата такса “Битови отпадъци” според количеството им, е бил подведен да приеме незаконосъобразно решение.
От общинската администрация и по двете дела не са депозирали отговори и в съдебните заседания не е изпращан представител.

След като е отменено решението за определяне на такса „Битови отпадъци” на база количество за 2012г. на подалите декларации в срок фирми, как ще бъде определена дължимата от тях такса? Ще им се събира такса, която ще се изчисли на база данъчна или отчетна стойност, в зависимост коя е по-висока или ще се приложи решението на Общинския съвет за 2011 г.? Какво ще се случи с фирмите, фигуриращи в отмененото решение и които вече са заплатили дължимата такса „Битови отпадъци”?
Общината как ще ги задължи да внесат допълнително такса, тъй като дължимата такса, изчислена на база декларирано количество, е по-ниска от начисления промил върху данъчната или отчетна стойност?
Все въпроси, на които от Общината спешно трябва да дадат отговор.