Цвета Порязова

На 18 ноември се проведе второто след изборите заседание на Общинския съвет. Най-напред положи клетва и подписа клетвения лист  съветникът Христо Йовов, който отсъстваше от първата сесия. В продължение на час и половина след това съветниците обсъждаха
НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Интерес предизвика  и бе прието предложението минималният брой за образуване на политическа група съветници да бъде от 2-ма човека. Гласувано бе също, че ако член на една група я напусне, да няма право да се присъединява към друга и да остане като независим.
Александър Манолов внесе предложение за   броя и наименованията на постоянните комисии, а по предложение на Веселин Запрянов се прие в правилника да се включи и комисията по конфликт на интереси.
Обсъдено  бе и внесеното предложение за избор на заместник-председател на ОбС. Предложени бяха Христо Йовов и Александър Манолов, който си даде отвод. За зам.-председател бе избран Христо Йовов.
Преди да се премине към следващата точка от дневния ред председателят на ОбС Светлозар  Вешков съобщи, че са постъпили декларации за
ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВЕНИ ГРУПИ ОТ СЪВЕТНИЦИ
Те са:
-„Заедно за развитие на община Своге”, чиито председател е Христо Йовов
–  „Политическа група на ГЕРБ” с председател Станчо Атанасов
–  „Синята коалиция – Своге” с председател  Веселин Запрянов.
БСП не бе подала декларация, което по закон трябва да стане най-късно между второто и третото заседание на ОбС. Така групите ще бъдат общи четири.
Доста време отне и точката за
СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към ОбС. В крайна сметка бяха избрани следните комисии:
–  По бюджет, финанси и икономическа политика с председател Красимир Петков ;
– По образование, наука, култура,спорт, младежки дейности, туризъм и вероизповедания с председател Станчо Атанасов;
– По устройство на територията и общинската собственост с председател Николай Тодоров ;
– По местно самоуправление и нормативна уредба с председател Веселин Запрянов ;
– По здравеопазване, социална политика и околна  среда с председател Ерофим Гигов;
– По транспорт, сигурност и обществен ред с председател Георги Василев;
– За конфликт на интереси с членове Габриела Величкова, Боян Боянов, Владислава Симеонова, Георги Петков и Венцислав Младенов. По закон те ще си изберат ръководство на първото заседание на комисията.
Съветниците приеха и решение за определяне на делегат на ОбС в общото събрание на НСОРБ, който ще бъде Светлозар Вешков. При невъзможност за участие той ще бъде заместван от зам.-председателя Христо Йовов.
Г-н Вешков ще представлява ОбС и като член на Областния съвет за развитие. Гласуван бе и съставът на комисията за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове с председател  съветникът Ерофим Гигов и членове Елза Георгиева и Евгения Борисова – представители на Общината, Мария Владимирова  – юрист и Георги Адамов – правоимащ по закона.  ОбС утвърди режийни разноски за правоимащите в размер на 1% от полагащата им се левова индексация.
Приета бе
НОВАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,
считано от 1 декември. Главният счетоводител Анелия Стоянова обясни, че тя е с 2 бройки по-малко – една в звено „Вътрешен одит” и една в  общата администрация.  Там длъжността началник на отдел „Правно нормативен” е закрита, както и самия отдел  и служителите в него са включени в дирекция „Правно-нормативно обслужване и канцелария”. Има промяна и в наименованията на дирекциите в Общината. Кметските наместници също намаляват , като някои от досегашните наместничества се сливат с други или преминават към отделни кметства.  Освен  това осем кметове на кметства по новия избирателен кодекс не са били избираеми.
Намаляването  на кметските наместници тя обоснова  с финансовата страна –  субсидията за заплати  е намаляла драстично от 2009 г. насам – от  975 хил.лв. на 789 хил.лв.
Ренета Кръстанова – зам.-кмет на общината, съобщи  дирекциите – в „Обща администрация” си остава дирекция „Правно и административно обслужване”  и дирекция „Финансово – стопански дейности и местни данъци и такси”.В „Специализирана администрация”  са дирекция „Устройство и развитие на територията” , новата дирекция „Европейски програми, проекти и обществени поръчки” и дирекция „Хуманитарни дейности и ГРАО”.
ОбС гласува и  размера на
ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
и допълнителните възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит на кметовете. Кметът на общината ще получава основна заплата  1462 лв., а кметовете на 9-те кметства по 610 лв. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения бе определен на 1% за всяка година.
Оттеглено бе от вносителя предложението  относно закриване на институцията „Омбудсман” в община Своге.
В последвалите питания Александър Манолов предложи да се направи отчет за финансовото състояние към 20 септември, когато бившият кмет е излязъл в отпуск и до встъпването на инж. Жоро Цветков на  кметския пост. Веселин Запрянов препоръча да се определи срок за почистване на предизборните материали и след това да се налагат санкции.