На 26 септември се проведе организираният от председателите на неправителствени организации  диспут с кандидатите за кмет на общината. Целта му бе изясняване на платформите на участниците за управление на общината, както и информираност на членовете на организациите за програмните им намерения. Диспутът протече по предварително определени теми  и регламент.
Отзоваха се кандидатите за кмет Христо Йовов /коалиция „Христо Йовов и „Обединени за общината”/, Ерофим Гигов /коалиция ЛИДЕР – ВМРО/, Пламен Китанов /АТАКА/, Марияна Белчева /НДСВ/, Петър Ненков /РЗС/ и Румен Григоров /ЕНП/, който напусна още със започване на диспута. Не взеха участие кандидатите за кмет на ГЕРБ, БСП и ДСБ.

Цвета Порязова

От името на НПО диспутът бе открит от Цанко Цанков – председател на общинската организация на ветераните от войните, а водещ бе Ася Палева. Първата тема обхващаше
РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА
– създаване на благоприятен климат за инвестиции, здравеопазване, инфраструктура, образование, култура, социална дейност, сигурност.
Всички участници в рамките на предоставеното им време представиха своите виждания по ред, съобразно номера в бюлетината.
Д-р ПЛАМЕН КИТАНОВ  подчерта, че  строителството на нови обекти може да стане с  разработването на правилни, добре защитени проекти, с които да се кандидатства за финансиране от европейските фондове, а средствата от бюджета да се използват за рехабилитация и поддръжка на вече изградената инфраструктура. Във връзка със здравеопазването посочи каква да е политиката – цялостно преразглеждане на структурата на болницата, назначаване на добри специалисти и възвръщане на доверието; да се повиши нивото на взаимоотношенията между общинската администрация и ръководствата на двата медицински центъра, джипитата и „Спешната помощ”; създаване на център за неотложна медицинска помощ. В областта на културата да се подкрепя работата на читалищата за спечелване на национални и европейски програми. В социалната дейност – да се продължи финансирането на социалния патронаж и кетърингов начин на обслужване на ЦДГ, болница и др.
ПЕТЪР НЕНКОВ  говори, както сам се изрази, „първо като потърпевш, а после като кандидат-кмет за т.н. султанат в тази община”, като към Общинския съвет и общинската администрация допълни и кмета и изрази мнение, че „…този „султанат” не се ли ликвидира нищо няма да стане. Подставени лица, шуробаджанащина при назначаване в администрацията, съглашателство и далавера на съветниците – с това спре ли се, другото си идва на мястото”.
Според него благоприятен климат за инвестиции може да се получи чрез изхвърлянето на по-голяма част от сегашната администрация,  чрез открити конкурси, компетентност и прозрачност. А кодовите думи са ред, откритост и почтеност.Сега нямало инвестиции, защото има рекет, нямало и приоритети. Той смята, че трябва да се намали такса „Битови отпадъци”, да се създадат условия за бизнеса с данъчни преференции, да има самостоятелен бюджет на кметствата, обслужване на едно гише. В болницата да се направи ревизия, в инфраструктурата – да се правят проекти. Да се запазят училищата, да се създаде общинска фирма за социален патронаж.
МАРИЯНА БЕЛЧЕВА говори за необходимостта да се създаде имидж на Общината, с който да се привлекат инвестиции – туризъм, възобновяеми енергоизточници, селско стопанство. Да се изработят ясни правила за привличане на инвеститорите, които да  осигурят прозрачност на процедурата и контрол на сключените договори. Да се запазят и местните предприемачи. Според нея трябва да се работи за спечелване на проекти по структурните фондове и да се насърчава публично-частното партньорство. Болницата да се запази, да се създаде общинска полиция.
ЕРОФИМ ГИГОВ се спря на това, че общинският бюджет е недостатъчен за един амбициозен кмет, който иска да промени изцяло визията за икономическото и обществено развитие на общината. Инструментът е съвършено нов отдел за европейска интеграция със специалисти отвън, които знаят как да подготвят проекти, да ги защитават и как да ги внесат и да докарат парите от европейските фондове в Своге. Неправилен е подходът за продажба на общинска собственост, което решава временно определени проблеми. Този отдел трябва да играе ролята на консултативен център за всички, които имат земеделска земя – да ги научи как да се потърси финансова помощ, да помага при разработка на проекти на младите бизнесмени. ОбС и администрацията да работят в абсолютен консенсус. Ако ОБС и кметът не гледат в една посока – общината не я чака нищо добро. Необходима е благоприятна инвестиционна среда, а не правото на извиване на ръце още на входа.
Болницата трябва да е приоритет номер едно за следващия кмет, защото е декапитализирана в резултат на държавна политика и лош мениджмънт.
ХРИСТО ЙОВОВ се спря на някои моменти, пропуснати в диспута от останалите кандидати. По отношение на европейските проекти той смята, че те са единственото нещо, което може да спаси общината. За 6 г. при нас те са само три. За същото време община Вършец например е усвоила 12 млн. лв. от проекти. Това определя необходимостта от създаването на добро звено в Общината за работа по европейските проекти.
В болницата да се назначи одит и да се разнищят нещата, защото това, което се случва, не е добре. Общината трябва да помогне на МБАЛ с организирането на  безплатни прегледи на хората. По отношение на инфраструктурата – главните проблеми са ВиК инсталацията и канализацията. В Церово 46 дни не е имало вода, което е недопустимо. Да се огледат и изчистят общинските 250 резервоари. В областта на културата – за последните 3 г. е имало само веднъж театрална постановка. Трябва да се изгради годишен културен план, който да се следи изкъсо от кмета.
ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И КУЛТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ, ГАРАНТИРАЩИ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ РАБОТАТА  НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ
Това бе втората тема на диспута. Ето какво бе мнението на кандидатите:
ПЛАМЕН КИТАНОВ:  Основният принцип, на който трябва да е изградена която и да е администрация, е екипност и професионализъм. Обслужването на едно гише е основният инструмент, чрез който се осигурява по-бърз достъп на населението до услугите в Общината и ограничаване на корупцията. Трябва да се изгради и е-Община за обслужване по електронен път. Да се даде възможност на служителите да разгърнат своята инициатива, за да са мотивирани, а най-компетентните да вземат по-голямо възнаграждение.
ПЕТЪР НЕНКОВ:  И с тази структура може да се работи, но когато се формира бюджет от некадърни хора, естествено, че няма да стане добре. При назначаване да има конкурс. Трябва да има откритост и ред. Принципът за обслужване на едно гише е основен. Да се провеждат референдуми в селата по различните въпроси.
МАРИЯНА БЕЛЧЕВА: За да се подобри административното обслужване  трябва да се назначават знаещи, можещи хора. Администрацията да се преструктурира така, че да се оптимизират разходите за издръжката й и да се повиши нейната функционалност. Да се повишава квалификацията.
ЕРОФИМ ГИГОВ: Много от нещата по темата бяха казани. Структурата на общинската администрация да е подчинена на правото за лесно достъпно и качествено обслужване на гражданите, защото тя има предимно социални функции.Основно да е правилото на „открити врати”. Администрацията има някакъв потенциал, който трябва да се развива и личен пример да дава кметът.
Той трябва да работи в екип с кметовете по населените места.
ХРИСТО ЙОВОВ: Досега Общината се е управлявала вертикално. Хоризонталното управление трябва да се наложи. То означава, че всички отдели ще имат по-голяма отговорност и по-голямо поле за изява. Това ще е най-големият стимул за тях, като  ,разбира се, кметът на общината ще следи за работата им. Така всички ще бъдат по-амбицирани и ще са доволни, когато се успее в нещо, че са били част от него. Община Своге разполага с достатъчно добри специалисти и никой не би се отказал от техните умения.  След избора кметът ще прецени доколко и дали даден служител е от полза за Общината или не.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НПО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЯХ
По тази тема мненията на кандидат-кметовете се покриваха в голямата си част.
ПЛАМЕН КИТАНОВ: Има възможност и трябва да бъдат предоставени права на НПО. Поне веднъж месечно трябва да има подобни на тази срещи с общинската администрация и държавните структури и да се набелязват общи мерки. Да се създаде обществен съвет по всички направления с представители на НПО и общественици, които да обсъждат проблемите преди да се внесат в ОбС.
ПЕТЪР НЕНКОВ: Мотото на нашата кауза на РЗС за предоставяне на права и задължения на НПО ще бъде „Откритост и загриженост”. Всички въпроси ще се обсъждат заедно от администрацията и НПО, те ще имат равни права и равни задължения. Представителите на НПО трябва да участват в работата на комисиите на ОбС, в търгове, съвместни проекти и сътрудничество на база споразумение.
МАРИЯНА БЕЛЧЕВА:  Всичко, което не е забранено със закон, е позволено на НПО и те трябва да се включат активно в работата на администрацията, да присъстват  съгласно Закона за обществените поръчки примерно, когато се отварят офертите, да наблюдават изпълнението на сключените договори.
ЕРОФИМ ГИГОВ: Поставям акцент в предизборната си програма за формиране на активно гражданско общество. В града, кварталите и селата да бъдат изградени обществени съвети, които да активизират хората и съвместно с администрацията те да участват в управлението.
ХРИСТО ЙОВОВ: Организирането на кухни за социално слаби да бъде изцяло регулирано от НПО. С това те ще помагат на Общината. Един от проблемите на НПО е материалната база, но  със сигурност има сгради и помещения, които не се използват и могат да им бъдат предоставени за клубове. В тази връзка трябва да се приспособят входовете им  с рампи за достъп на  инвалидите.
ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТАТА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НПО, ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПЛАМЕН КИТАНОВ: Веднага след изборите да се съберат кметът, ОбС и председателите на НПО и да се изгради конкретна програма за съвместна работа. Да се организират спонсори за съответните мероприятия.
ПЕТЪР НЕНКОВ: Ако бъда избран, ще се създаде общински орган за подпомагане дейността на НПО – консултативен съвет към кмета на общината, в който да влизат кметът,неговите заместници, председателите на НПО, представители на националния и местен бизнес, на културни и религиозни организации. Съвместно ще се изработи правилник за взаимодействието между местната власт и НПО. Финансирането на НПО трябва да се осигури в срок до втората сесия. Ще инициирам създаването на фонд за НПО и ще осигуря безплатни помещения за нормалното им функциониране.
МАРИЯНА БЕЛЧЕВА: НПО трябва да фигурира в планирането на дейността на администрацията. Задължително в общинския бюджет ще бъде включено кандидатстване за финансирането им по различни програми.
ЕРОФИМ ГИГОВ: Подкрепям казаното от колегите. Планирането на работата на общинската администрация ще става в ОбС, но в голямата си част – след обществен дебат в НПО и обществените съвети. Финансирането и материалното обезпечаване трябва да става от общинския бюджет, но може да се осъществява от фонда на НПО в рамките на европейското икономическо сътрудничество и други фондове и фондации. Работата с НПО за всеки следващ кмет, който желае да направи нещо добро, трябва да е неотменно цяло от неговите намерения за развитие на общината.
ХРИСТО ЙОВОВ: Хубавото е, че всички казаха това, което трябва да се случи. Ще се постарая да осигуря финансиране на НПО не само от бюджета. Комуникацията между Общината и НПО във времето се е загубила. Трябва да има съвместни срещи веднъж в месеца.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЧЕСТНОСТ И ОТКРИТОСТ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И РЪКОВОДСТВАТА НА НПО
ПЛАМЕН КИТАНОВ:             Честност и откритост се постига чрез  такива срещи, телевизия, вестници. Задължително на всички комисии на ОБС трябва да присъства представител на НПО и работата  да се записва и излъчва в ефира.Задължително от НПО да участват не само при отварянето на офертите, а при цялостното изграждане на документацията на обществените поръчки.
ПЕТЪР НЕНКОВ: Готов съм да подпиша личен договор за работата с НПО, ако стана кмет, като с него ще се ангажирам да отделям по един полуден в седмицата на председателите на НПО. В задълженията на един от зам.-кметовете ще бъде и задължението за работа с НПО. Ако не си изпълня някои от дадените обещания, съм готов да напусна кметския стол. Всички, които работят с НПО, в случай, че не си изпълнят задачите, ще бъдат уволнени.
МАРИЯНА БЕЛЧЕВА: Една община трябва да работи честно и открито не само с НПО. На местно ниво нека всички – НПО, медии, гражданско общество, частен бизнес се обединят и да се намали корупцията в общината.Предложението ми е да приемем харта за прозрачност в дейността на Общината в партньорство с други – например асоциация „Откритост без граници”. Тя предложи един договор за почтеност при финансиране и провеждане на кампанията при избора на президент и вицепрезидент. Предлагам да направим такъв договор при нас. Вратите на Общината трябва да са отворени винаги за ръководствата на НПО, а не в един ден.
ЕРОФИМ ГИГОВ: Съгласен съм с колегите. Всеки един от нас, ако досега е живял честно и открито, и в бъдеще, ако стане кмет, по същия начин би трябвало да ръководи Общината и да работи с НПО. Консултативният съвет трябва да дава периодично брифинги и пресконференции пред медиите, за да може гражданското общество да е в течение какво се случва в Общината.
ХРИСТО ЙОВОВ: Аз знам, че мога да работя с НПО и зная, че ще бъдат главна част от общинското ръководство и в помощ на Общината.С тази цел предложих на един от председателите на НПО място в ОбС, което ще даде на  всички НПО правото да бъдат непрестанно част от управлението. Това е доказателство, че от моя страна няма да има нищо по-различно от честност и откритост. Това е най-важното, което може да се направи – НПО всеки ден да бъдат в Общината, в ОбС. Да видят, че имам доверие в тях  и се надявам те да ми  бъдат в помощ.

Можете да видите запис на диспута тук: ПЪРВА ЧАСТ ВТОРА ЧАСТ