Залата отново стана арена на двубой

На 27 юли  се проведе общо събрание на читалище „Градище 1907”, което бе открито от неговия председател Анита Ангелова. Преди да започне  работата по дневния ред с едноминутно мълчане бе почетена паметта на починалия наскоро зам.-председател  Христо Христов.
Още с предложението за избор на комисията по пълномощията в залата се очертаха двете страни, които  от доста време  спорят за финансовото състояние и организацията на дейностите.По този повод бяха предизвикани и проверки от прокуратурата и НАП.След остри реплики и нови предложения за състава на комисията и по-нататъшния ход на събранието тя бе избрана. Нейният председател Веска Йорданова съобщи, че от 298 действителни членове на читалището в залата присъстват 152-ма и събранието е законно и може да бъде проведено.
Секретарят на читалището Бисерка Димитрова, която водеше събранието,  запозна присъстващите с резултатите от  завършилите до момента проверки на читалище „Градище 1907” – заключенията  в постановлението на районния прокурор и от проверката на  Териториалната дирекция на НАП – гр.София.
Тя прочете най-важните моменти от  постановлението на прокурор Варадинова от 8 март т.г.  за отказ да образува досъдебно производство за престъпление от общ характер, с което се прекратява  прокурорската преписка, образувана по повод жалба на Василка Миланова и Мая Манолова.
Ревизията на НЧ „Градище”от НАП е приключила с ревизионен доклад от 6 юни 2011 г.Целта на доклада е била установяване на факти и обстоятелства във връзка със законосъобразността на формирания данъчен резултат и определяне на дължимия корпоративен данък, законосъобразността по формиране на данъчна основа за изплатените доходи по трудови и извънтрудови възнаграждения, както и  формирането на осигурителния доход на наемните лица.
Крайният извод е, че е неправомерно внесена сумата от 13 986 лв. и са установени незначителни несъответствия между дължими и внесени суми. В резултат на това се възстановява  на НЧ „Градище” сумата 13 414 лв.
Преди да се премине към т.2 от дневния ред Василка Исаева предложи членовете на читалището да бъдат запознати и с постановлението на Окръжната прокуратура. Тя го предостави на Бисерка Димитрова,която съобщи, че  то не е изпратено до читалището. Прочетено бе  заключението в постановлението на Окръжната прокуратура, с което се отменя  постановлението  за отказ да се образува досъдебно производство от 8 март 2011 г. на Районната прокуратура като необосновано и незаконосъобразно.
Следващата точка бе за избор на нов член на настоятелството. Изборът на председател на комисията отново предизвика спорове. Когато се предложи кандидатурата на Десислава Иванова- дългогодишна самодейка, за член на читалищното настоятелството, бе поискано неколкократно от Юлиян Леков, подкрепен и от други,  да се провери кворума в залата, тъй като присъстват и гости, които не са членове на читалището. В знак на несъгласие  група от членовете демонстративно напусна залата преди гласуването. След преброяване на участниците в събранието Десислава Иванова  бе избрана със 127 гласа.