Цвета Порязова

Заседанието на Общинският съвет на 28 юли бе едно от последните. Остават още 2-3 до изборите, когато ще изберем нови общински съветници. Въпреки това дневният ред не беше никак лек – съдържаше 24 точки.
Преди да започне  сесията бе направена презентация на  фирма „SUNSYSTEM”, която предлага сътрудничеството за проектиране и изграждане на фотоволтаично улично осветление и соларни системи върху покривите на обществени сгради.
Като т. 1 бе обсъдено внесеното от съветниците от ГЕРБ Жоро Цветков и Светлозар Вашков предложение

ДА СЕ СПРАТ ВСЯКАКВИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ

до приключване на избирателната кампания 2011 г. В изказванията си някои съветници съзряха в това предложение политически мотиви, но общото становище бе, че след като е приета годишна програма за управление на общинската собственост,  едно такова решение  ще има икономически последици за общината и не бе одобрено.
Приета бе информация за

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ

По приходната и разходната част той е 4 415 716 лв. Много спорове и различни мнения предизвика предложението за актуализиране на

ПОИМЕННОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЕКТИ

за строителство и основен ремонт.
Имаше обвинения, че нарочно са извадени от списъка някои обекти, например в Гара Бов, правеха се предложения за нови обекти за сметка на други, като основанията бяха различни, но най-често колко хора живеят в съответното селище и колко ще ползват /или ще бъдат лишени/ от асфалтирането на един път например.
Основателно бе поставен и въпросът защо всички тези искания и идеи не са обсъдени в заседанието на постоянните комисиите към ОбС, които да излязат на сесията с конкретно предложение.
В крайна сметка бе прието предложението на вносителя с едно допълнение -20 хил. лв. от средствата, предвидени за строителство на пътя за Добърчин, да се използват за изкърпване на улици в Гара Лакатник. По-голямата част от обектите са  строителство и рехабилитация на улици и пътища в града и селата. Значителна сума се предвижда и за основен ремонт на ЦДГ в общината.
Гласувано бе и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета.

НАМАЛЯВА СЕ КАПИТАЛЪТ НА „СПОРТИСТ”- „СКАЛА” ЕООД

След като на предишна сесия бе взето решение таксата от пазара да се събира не от общинската фирма, а от Общината, обяснението на управителя на „Скала – Спортист” ЕООД бе, че няма средства за поддръжка на  спортните имоти. Решението, което взеха съветниците, бе с цел по-добро управление на тези недвижими имоти да се намали капиталът на фирмата  чрез намаляване на стойността на дела в капитала с 321 300 лв., представляващи стойността на определени имоти, внесени като непарични вноски.
Гласувани бяха и решения за сделки с общински имоти. Дадено бе принципно съгласие за сътрудничество при подготовка на проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони.
Приети бяха направените актуализации на програмите за опазване на околната среда, за лечебните растения в община Своге и за управление на дейностите по отпадъците. Съветниците не се съгласиха пашата на селскостопански животн в горски територии общинска собственост да се извършва след заплащане на конкретна цени. Дадоха съгласие  за добив по такса на корен на строителна дървесина и дърва за огрев от населението в определени отдели в отдели в с.Лакатник, Буковец и Огоя и това да се извършва от склад в  други отдели в Огоя, Губислав,Зимевица и Заноге.
ОбС прие и решение, с което одобрява ПУП за обект: „Оптичен безжичен кабел за връзка на МВЕЦ – Лакатник, Свражен и Оплетня.”