Поредното заседание на Общинския съвет на 22 юни започна бурно, след като бяха предложени за включване в дневния ред още няколко точки. Съветничката Габриела Величкова заяви, че не може за 10 мин. човек да се запознае с материалите  и че ще гласува против предложените по тях  решения. Венцислав Младенов предложи те да се  обсъждат на следващата сесия, защото са много важни. Веселин Запрянов направи предложение да се отложи сесията с 30 мин и правната и икономическата комисии да се запознаят с тези материали и да решат да допуснат ли те да се обсъждат на това заседание.
Така ОбС започна работа след дадената почивка, като въпросните точки бяха включени в дневния ред. Групата на БСП се обяви против това и по-късно не гласува по тях.


Цвета Порязова

Първият въпрос,  подложен на обсъждане, бе относно поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на „ВЕЦ СВОГЕ” АД. Съветникът Васил Анков изрази становището, че в дружеството не се разпределя печалба, че има ръст на задълженията, че фирмата е с пазарен, кредитен и лихвен риск…
Венцислав Младенов благодари на дружеството, като основен инвеститор в общината, което е осигурило работа на 50-60 човека от общината и помага и на спорта, на образованието, на читалищата.
Приети бяха представените годишен финансов отчет, баланс и доклад за дейността на дружеството, както и на одиторското предприятие и последвалите от това решения и ОбС даде съгласие дружеството да не разпределя печалба. На предстоящото отчетно събрание на „ВЕЦ СВОГЕ” АД Общината ще се представлява от кмета.

БОЛНИЦАТА – ОТНОВО  ОБЕКТ НА ОБСЪЖДАНЕ

Един от най-важните въпроси, който нажежи обстановката и предизвика бурни дебати,  бе  дали многопрофилната болница да кандидатства за  банков кредит срещу ипотека на парцела и сградата на бившата „Елет”. Става въпрос за кредит от 112 хил. лв., които според  управителя на МБАЛ д-р  Томчева ще се използват за погасяване на неразплатени дългове за медикаменти. Нейният доклад за финансовото състояние на лечебното заведение и изготвения оздравителен план, както и за необходимостта от този кредит бе посрещнат с доста въпроси, изказвания и реплики.
Илиян Младенов попита при този процент на недофинансиране как ще си позволи болницата да изплаща кредита; защо са били непрозрачни конкурсите за строителство в хирургичното отделение; защо се дължат пари на медицинския център при положение, че той не си плаща консумативите и частта като съсобственик за всички ремонти. Той изрази съмнение, подкрепено и от други съветници, че в тази финансова ситуация при вземането на кредит

МОЖЕ ДА СЕ ЗАГУБИ ИПОТЕКИРАНАТА СГРАДА

Зададен бе и въпросът дали д-р Томчева е удовлетворена от работата си за времето, откакто е ръководител на болницата, на което тя отговори положително и че фактът, че е спечелен проект от японска помощ,  никак не е малко.
„Истината е една – каза в изказването си Ерофим Гигов, – че всички ние носим отговорността за тази болница”. Васил Анков направи извод, че състоянието на МБАЛ е  благодарение на държавната политика и призова: „Ние трябва да вземем не правилното, а политическото решение – ще я има ли болницата или не”.
Веселин Запрянов каза, че е бил склонен да подкрепи предложение за продажба на сградата, за да се получи по-висока сума, ако ръководството на МБАЛ си е било изпълнило задължението да представи детайлен анализ, погасителен план за излизане от ситуацията, а не

КОЛОНКИ ОТ ЦИФРИЧКИ КАТО ДОБРО ПОЖЕЛАНИЕ,

което не се знае дали ще се случи. „Бих бил склонен да подкрепя предложението за заем до 112 хил. лв. ако беше упоменато не само целево за натрупани стари задължения, а кои стари задължения ще се плащат. Защото у мнозина от съветниците остава впечатлението, че ще се плаща на избрани фирми, а на други няма да се плаща”.
Поставиха се въпроси за взаимоотношенията със здравния център  – трябвало да му се заплатят 30 хил. лв., а какво става с претенциите с болницата към него, както и че ремонтът на хирургията е станал зад гърба на ОбС.
След дългите мнения, въпроси, отговори, нападки и пререкания бе гласувано поименно. С гласовете на 11 от присъстващите 20 съветници бе дадено съгласие „МБАЛ СВОГЕ” ЕООД да учреди ипотека върху цитирания имот срещу получаване на банков кредит от 112 хил. лв. за погасяване на натрупани задължения  на дружеството.
Обсъдено бе в една от следващите точки  и предложението, внесено от съветника Веселин Запрянов за възстановяване на собствеността на Общината в  капитала на „Медицински център 1- Своге” ООД като ОбС задължи кмета за предприеме  необходимите действия – извънсъдебни или по съдебен ред, както и да сезира софийската градска прокуратура за извършени нарушения при пререгистрацията му.

ОДОБРЕНА БЕ ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ

Общинският съвет одобри потенциална площадка за извършване на предпроектно проучване за изграждане на претоварна станция в имот в землището на с. Завидовци, местността „Долни Габер” с площ от  5.500   дка.

ПРОМЯНА В ПРАВИЛНИКА

По предложение на Веселин Запрянов съветниците  гласуваха  промяна в Правилника за организацията и дейността на  ОбС и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация като се създава нова алинея 3 на чл.12: ”Заместник-председателите на Общинския съвет не получават възнаграждение за дейността си. Те получават определеното в чл.10, ал.2 от този Правилник възнаграждение в случаите, когато изпълняват функциите на председателя на ОбС за период, по-дълъг от един месец. За този период председателят не получава възнаграждение”.
Обсъдено бе и предложението за възстановяване на  футболното игрище в Гара Лакатник до 30 август т.г., като бе дадено съгласие за предоставяне на временен заем от „Енергоразпределение Своге” ЕООД на „Спортист – Скала” ЕООД в размер на 30 хил. лв. за тази цел.
Много разисквания предизвика точката за отмяна на решение №77 по протокол №7/ 04.06.2002 г.  за

СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ОТ ПОСТОЯННИЯ И ВРЕМЕНЕН ПАЗАР В ГР. СВОГЕ,

което е било дадено на общинската фирма „Спортист – Скала”. Мотивите на вносителите са да се подобри събираемостта на средствата, като предлагат това да се прави от Общината. Такова според тях е предписанието на Сметната палата. Съветникът Боян Боянов предложи  общинската администрация да събира таксите, но със същата сума да дотира  „Спортист – Скала”.
Решение №77 бе отменено.
Гласувани бяха и решения за продажба на общински имоти, за развитие на социалните дейности през 2011 г. Приети бяха и отчетите на читалищата в общината.