Близо 2 часа отдели Общинският съвет на заседанието си на 5 май на финансовото състояние на „Многопрофилна болница  за активно лечение Своге” ЕООД. На тази тема  бяха посветени три точки от дневния ред – приемане на годишния финансов отчет и счетоводен баланс на дружеството за 2010 г.; предложение за даване на съгласие за участие на МБАЛ в открита процедура за финансиране и изпълнение на проекти с набрани средства от японска безвъзмездна помощ в подкрепа на структурната реформа;  предложение за сключване на договор за кредит в размер на 112 хил. лв.
Д-р Любица Томчева – управител на болницата, даде пояснения по състоянието на лечебното заведение и обоснова необходимостта от търсене на допълнителни финанси за покриване на задълженията,за нормалното й функциониране и  бъдещо развитие.

Цвета Порязова

Проведе се задълбочен разговор по трите точки, а съветникът Илиян Младенов направи и конкретни допълнения към проекта за решения.
Ето какво каза в обосновката им той:
НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОЗНАЧАВА НАМАЛЯВАНЕ И НА РАЗХОДИТЕ
– Самото назначване на д-р Томчева е достатъчно ясен сигнал, че Общината се интересува много от болницата и че оценява нейното голямо социално значение. С решението на ОбС за смяна на ръководството мислехме, че ще има някаква промяна – че работата ще бъде прозрачна,  ще имаме представа как се определят конкурсите, какви са заплатите и как се правят разходите и защо.

Близо 2 часа отдели Общинският съвет на заседанието си на 5 май на финансовото състояние на „Многопрофилна болница за активно лечение Своге” ЕООД

Имаме огромно притеснение за това какво се случва в болницата, защо толкова бързо нарастват дълговете. Ако при предишното ръководство те бяха 250 хил. лева, сега са около 700 хил. При положение, че има около 30 – 40% намаляване на  заплащането от здравната каса, ме интересува по какъв начин ръководството намали разходите.
ОбС и кметът искат запазването на болницата. Още след предишната среща с ръководството й то  трябваше да  направи план, програма за подобряване на финансовото й състояние. Такъв план не беше направен.
Относно искания кредит – ние залагаме една сграда и при положение, че задълженията са огромни, от нас се иска да разрешим да изтеглят още един кредит от 112 хил. лв. Накрая може да се получи така, че няма да има и сграда, няма да има и болница.
Затова предлагам да се направи одит за състоянието при предишното ръководство, за  2010 г. и за първото тримесечие на т.г., да се понесе отговорността от всички, които са управлявали болницата през този период.
Васил Анков също изказа своето мнение:
ИМА НЕЩА, КОИТО НИ ПРИТЕСНЯВАТ
– Безсмислено е някой да мисли,че може да нямаме болница. Но има неща, които ни притесняват, които са следствие недобро ръководене не в болницата, а в държавата. Намален е приходът от здравната каса с  884 хил. лв. Намален е с 10% разходът за фонд „Работна заплата”. Намалени са общо разходите с 585 хил. лв. Това трябва да се отчита. Увеличена е загубата обаче, тя е 353 хил. лв. Това е притеснително. Увеличени са задълженията спрямо 30 декември м.г. от 477 хил. на 520 хил. лв. Има наличие и на задължение от 184 хил. лв. от 2009 г. Болницата е имала тогава пари, но е имала и големи задължения, учудващо защо не са разплатени. Намалени са вземанията – от 420 на 170 хил. лв. т.е. с 250 хил. лв. по-малко.
Необясним е обаче сключен договор  за 3 хил. лв. наем за апаратура. Заедно с това болницата плаща за услугата с тази апаратура 250 хил. лв. на година.
Комисията по бюджет и финанси направи препоръки към ръководството на болницата  да се предприемат действия за събиране  на вземанията. Ако се организират нещата и здравната каса започне да плаща, съберат се наемите и други приходи, „дамоклевият меч” ще отпадне.
Пътеки ли ще отпаднат, намаляването на заплатите е ясно, че за някои е невъзможно, съкращения ли ще се  правят – ако   това се събере, задълженията ще отпаднат.
Веселин Запрянов предложи:
ТРЯБВА ДА ИМА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СИТУАЦИЯТА
– От това, което ни беше предоставено като информация, нашата болница се движи с 30 хил. лв. месечно загуба. Считам, че трябва да приветстваме действията, които се предприети, по отношение намаляване на загубите на болницата чрез изграждане на микробиология и намаляване на други разходи. Намаляването им обаче не води до никакъв положителен финансов резултат, защото пак се оказва, че разходите са много повече от приходите. И ако едно от оправданията е намаляването на средствата, които се изплащат от здравната каса, то ръководството на болницата трябва да има стратегия за излизане от този финансов батак. Засега ни се предлага само като палиативна мярка теглене на заем от 112 хил. лв., който не виждам докъде ще стигне. Считам, че част от проблемите, които могат да се решат, се крият в особената форма на съсобственост между „МБАЛ Своге” и „Медицински център Своге” ЕООД.  Имам две питания. Първото е към кмета на общината – четвърта година приемаме отчети на всички общински търговски дружества, на дружествата, в които общината има дялово или акционерно участие. В нито една от тези 4 г. пред ОбС не е предоставен отчет на „Медицински център Своге” ЕООД, в което  Община Своге притежава 20% от капитала. Това дружество притежава първия етаж от сградата и 1/3 идеална част от терена, а  никой не се отчита пред ОбС какво става с това наше дялово участие. Излиза, че една фирма, в която имаме капитал, изсмуква фирма, в която имаме целия капитал.  Считам, че не е достатъчно направеното да се уредят отношенията с „Медицински център Своге” ЕООД.
Другото действие е по отношение разходите,които са правени от МБАЛ Своге с пари, отпуснати от Общината за поддръжка на цялата сграда, в която има съсобственост медицинският център – при положение, че те не желаят да платят някакви суми – да се отнесе въпросът в съда. Ръководството на МБАЛ трябва да бъде много по-активно с оглед търсене на възможности за регулиране на отношенията, което ще рефлектира и върху финансовия резултат на болницата.
Кметът Емил Атанасов  каза, че приветства идеята да се извърши проверка и  да се направи финансов разчет на това, което се получава от здравната каса и с него да се работи. „Съжителството с медицинския център – каза той – наистина е  проблемно. Ще направим необходимото да осигурим  юридическа помощ и да има реакция от наша страна, ако трябва и чрез съда”. Той обяви също, че ОбС е принципал и е трябвало  да упълномощи кмета през последните 6 г.  да участва при вземането на решения от това дружество. „Сега наистина болницата е в тежко състояние, както всички болници в страната.  Ако има нарушения, този екип ще бъде променен. Общинският съвет нека  да вземе решение да се направи проверка по години и всеки да си носи отговорността. Да направим така, че болницата да продължи да работи”.
След многото и дълги дебати ОбС взе няколко решения  – приема отчета и баланса за 2010 г; не освобождава от отговорност органите на управление на МБАЛ; избира  Георги Георгиев /експерт-счетоводител/  да извърши финансова проверка за 2009-та, 2010-та и първото тримесечие на 2011 г.; управителят на МБАЛ да предостави анализ и мерки за преодоляване на сегашното състояние  на болницата до 30 май; след приключване на проверката ако има нарушения да се предприемат действия от ОбС за търсене на отговорност;кметът да внесе доклад за взаимоотношенията между Общината и медицинския център.
Не бе дадено съгласие да се сключи договор за теглене на кредит. Гласувано бе МБАЛ да участва в процедурата за финансиране и изпълнение на проекти с набрани средства от японска безвъзмездна помощ.