Поредният проект на Община Своге, финансиран със средства от „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костинброд – Своге“ е вече факт.
АДБФП № BG06RDNP001-19.299-0003-C01 за проектно предложение „Реконструкция въжен мост над река Искър за стадиона, гр. Своге“ по процедура за подбор на проекти по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ беше сключен между Община Своге, МИГ „Костинброд-Своге“ и Държавен фонд „Земеделие“. Стойността на БФП по договора е 294 000 лв. и е със срок на изпълнение 24 месеца.
Проектът предвижда реконструкция на съществуващия въжен мост над река Искър за стадиона в град Своге. Съоръжението осигурява пешеходна връзка на централните части на града с градския стадион и кварталите Бранчовица и Бобковица. Чрез осъществяване на планираните инвестиции ще се осигури модерна, устойчива, безопасна за човека и околната среда и отговаряща на съвременните изисквания инфраструктура.