– Г-жо Копринджийска, разбрахме, че от 10 май започва изпълнението на поредния одобрен за финансиране от Европейския социален фонд проект „Патронажна грижа +“. За кого и за какво точно ще бъдат използвани средствата в размер на близо 317 хил. лв.?
– Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID–19. Този проект е едно от доказателствата, че обществото ни се очовечава – за стойността на едно общество се съди по това как успява да се погрижи за най-уязвимите.

Нина Копринджийска – заместник-кмет на община Своге

– Той фактически е продължение на проекта „Патронажна грижа“, която досега се изпълняваше в общината. Какви са постигнатите резултати през м. г. и месеците от началото на 2021 г.?
– Изпълнението на проекти „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Своге – Компоненти 2, 3 и 4“ приключиха успешно. Проектите обхванаха над 500 лица. Потребителите получиха интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните дейности. Представителите на целевите групи получиха дезинфектанти и лични предпазни средства във връзка с превенцията от COVID-19. Това беше неоценима помощ в тежките дни на изпитание, когато тези специфични групи хора имаха нужда от допълнителни грижи.
– Дейностите по предоставяне на патронажна грижа досега се изпълняваха от Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. През трудната 2020 г. в условията на Ковид-кризата неговите служители не само оказваха помощ, но безрезервно подадоха ръка на нуждаещите се и може би спасиха живота на десетки хора в неравностойно положение. Каква е оценката Ви за тяхната работа досега?
– Служителите в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ за повече от пет години успяха да създадат условия за социална интеграция на потребителите, за индивидуална подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора, затруднени в самообслужването. По тези програми се даде възможност на работещите в Центъра да навлязат в дълбочина в проблематиката, да опознаят ефективно ситуацията и да реагират адекватно в ситуация на пандемия. Имаме десетки писма с благодарности от хора, които са станали потребители. В чисто човешки план – тяхната работа е една ненаписана книга за отношението, което се проявява в трудностите и за добрината, което се случва тихо.
– Увеличава ли се броят на хората от уязвимите групи след появата на пандемията и кое е различното при тези условия за осигуряването на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги?
– Увеличава се. Това е и идеята на тези проекти – да сме от полза на хората, потърпевши от пандемията, защото в тези трудни дни имаше много безпомощни хора, които се облегнаха на нас. На лицата от целевите групи се извърши доставка на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги от жителите на всички населени села в Община Своге.
– Предвиждат ли се в бюджета на Общината някакви средства или допълнителни мерки за социална подкрепа на хората с увреждания през тази година?
– Всяка година се залагат средства в бюджета за социална подкрепа, като отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства, средства за дейност на клубове – общинска организация на хората с увреждания, с диабет и всички клубове на пенсионера и др. Целта е с всяка следваща година социалната подкрепа и социалните дейности да бележат устойчивост и да се развиват, обхващайки все повече нуждаещи се от подкрепа.
– Има ли Общината разработена програма за социалните дейности до края на мандата и кои са основните й направления?
– Предстои по новия Закон за социалните услуги да бъде разработена Наредба за планирането на социалните услуги. По тази наредба ще се определят социалните и интегрираните здравно-социални услуги в общината.
Беше сформиран и Съвет по въпросите на социалните услуги, който е приемник на съществуващия до момента Обществен съвет и ще подпомага извършването на анализа на потребностите от социални услуги на общинско ниво, анализа на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, както и ще прави предложения за подобряване на тяхното качество и ефективност.