Обновената спортна зала

– Г-н Михайлов, извънредното положение вече е отменено, но усилията за ограничаване разпространението на коронавируса в страната продължават. И все пак налице са и първите стъпки за преминаване към нормален живот. Как оценявате работата на Общинския щаб за защита при бедствия и мерките, които предприе на територията на общината?

– За мен е важно, че нито за момент общинската администрация не спря своята работа с гражданите и с държавните институции. От изключително значение беше да довършим и предадем в срок проекта „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“. Усилено върви изпълнението и на друг проект, а именно: „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“.

Също така особено внимание се обръща и на изпълнението на обектите, посочени в поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт. Разбира се, Общинският щаб за защита при бедствия имаше много важни оперативни задачи, които бяха изпълнени качествено и в срок. Създадена бе организация за налагане и съблюдаване на противоепидемичните мерки. Своевременно бяха уведомявани граждани и търговски обекти за рестриктивните мерки и условията за работа на работещите обекти. Осигурени бяха достатъчно количества предпазни маски, ръкавици, медицински спирт и дезинфектанти в най-кратък срок, за да можем да продължим с работата си. Също така редовно се извършваше дезинфекция на пешеходни зони, обществени места и тротоари.

– Какво прави Общината за изпълнение на приетата програма за развитие през 2020 г.? За съжаление почти половината от годината вече мина. Изгубено ли е това време?

– Общинската администрация работи ежедневно за изпълнението на приетата Програма за развитие през 2020 г., като на преден план стои обявяването и реализирането на различни обществени поръчки. Като приоритет през първите няколко месеца беше ремонтът на редица водопроводи и резервоари на територията на общината. Въпреки обявеното извънредно положение, започна ремонтът на асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге. Изцяло беше рехабилитиран пътят за Лесков дол, Ябланица, Огоя и Батулия. Предстои да бъде рехабилитиран пътят за Заселе, Габровница и Брезе.
Успешно бяха подадени три проектни предложения по Стратегия за водено от Общината местно развитие – МИГ „Костинброд – Своге“, които в момента са на етап оценка. С реализирането на проектните дейности ще бъде изградена екопътека „Грохотен“, ще бъде реконструиран въжен мост над р. Искър, до градски стадион – Своге и ще бъде рехабилитирано междублоково пространтсво в централната градска част.
След прекратяване на извънредното положение започна интензивен диалог с гражданите, относно разрешаването на техните проблеми. Те винаги могат да разчитат, че Общината ще бъде техен партньор в решаването на най-важните им проблеми, като всичко, което правим, ще бъде в обществен интерес.

– Направените непредвидени разходи и намалените собствени приходи вероятно ще наложат актуализация на общинския бюджет. Това ще промени ли плануваното строителство в общината, т. е. ще се намали ли броят на обектите и по какъв критерий ще става това?

– Наблюдава се намаляване на приходите на Общината за първите месеци от годината, което ще наложи още по-внимателно и точно разходване на общинския бюджет. Обектите, посочени в поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт, се надявам да бъдат изпълнени в срок и въпреки трудностите да намерим средства за тяхното финансиране.

– Има ли гаранции, че започнатите обекти с голямо обществено значение, за които е осигурено финансиране по различни оперативни програми, ще продължат да се изграждат или някои ще бъдат „замразени“? Ще поиска ли общинската администрация някакви облекчения от държавата и предвиждат ли се такива на централно ниво?

  • Приключи работата по проект: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“, като беше намерено и отпуснато допълнително финансиране за всички строително-монтажни работи. Искам да благодаря на всички граждани, живущи в близост до засегнатите от свлачищните процеси улици, които в периода на извънредното положение не затвориха своите домове и ме приеха в тях, за да обсъдим изпълнението на този проект.
  • Продължава усилено и изпълнението на проект: „Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге“. Не мога да не спомена разширението, реконструкцията и преустройството на спортната зала (на снимката) в гр. Своге, която е направена по европейски модел. Надявам се около 600 деца, нашите деца, след 15 юни да я използват активно. Продължаваме с опитите за финансиране на важни обществени обекти, а именно: моста над р. Искър, намиращ се в близост до градския стадион в гр. Своге, градския парк, рекултивиране на общинско депо и т. н.
  • Завърши процедурата по избор на изпълнител на „Иженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге “.

– Както в цялата страна, така и в общината безработицата се увеличи. Това са предимно освободени от столични предприятия наши съграждани, но и тук някои фирми предприеха съкращаване на работници. Ще се ангажира ли общинската администрация за контакти и разговори с по-големите предприятия на нашата територия с цел намаляване броя на безработните и с какво от страна на Общината може да се стимулира наемането на част от тях?

– Във връзка с увеличаване на броя на безработните лица Община Своге предприе активни действия по осигуряване на трудоспособни лица, които да се включат в Програмата „Временна заетост“, като се надяваме от 1 юни 2020 г. да заработят нови 50 човека. Всекидневно се извършват дейности, свързани с укрепване на общинската инфраструктура като за тази цел се наемат фирми, които от своя стана осигуряват подходяща работна ръка. Община Своге не е наложила допълнителни ограничителни мерки в нито една икономическа сфера. Също така Общината удължи срока за ползване на 5% отстъпка на местни данъци и такси за всички граждани и юридически лица до 30 юни 2020 г.

– Как Общината ще подкрепи възстановяването на малкия и среден бизнес? Би ли се лишила за известен период от някаква част от дължимите местни такси и данъци например?

– След обявяване на извънредното положение на заседание на Общинския съвет съветниците взеха решение за този период всички неработещи фирми, сключили договор за наем с Община Своге, временно да преустановят задължението си да внасят наемната цена.
Надявам се постепенно икономическото положение в държавата и в общината да се успокои и хората да се върнат на своите работни места. Възстановява се движението на обществения транспорт по общинската и републиканската пътна мрежа. Водим съгласуван диалог с всички предприятия и кметове на населени места и кметски наместници в общината за събиране на информация за пътникопотока и за актуализиране на разписанията на обществения транспорт.

– Трудно е човек да бъде краен оптимист в този момент. Оценявайки реалистично ситуацията и възможностите, как виждате развитието на нашата община в края на годината?

– Дали съм оптимист? Да. Аз вярвам, че хората имат огромен потенциал и с тяхна помощ ще успеем да реализираме нашите цели. От началото на извънредното положение до момента, по различни програми и дарения от фирми и лица, предоставихме 12 (дванадесет) тона храни на възрастни и болни хора, на безработни, на социално слаби и уязвими групи от населението. Ще продължим в тази насока. Ще продължим политиката си на предоставяне на еднократни парични помощи на нуждаещи се в рамките на възможностите ни.
Ние – общинската администрация, следва да си вършим работата съвестно и в интерес на жителите. Всеки ден за едно по-добро бъдеще.