На заседанието на Общинския съвет на 29 януари бе приет бюджетът за 2018 г. в размер на 17 009 857 лв. Прието бе и поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални активи, за придобиване на земя и за проучвателни и проектни работи през годината.
Утвърден бе разчетът за целеви разходи и субсидии. Предвиждат се за еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица и семейства 30 хил. лв., а за погребенията на всички починали граждани, адресно регистрирани на територията на общината, ще се отпускат по 50 лв.
Субсидии ще има за читалищата в размер на 30 700 лв., за спортните клубове – 113 500 лв., за организациите с нестопанска цел -15 000 лв. за финансиране на дейностите, включени в „Културен календар на общината за 2018 г.” – 42 800 лв.
Прави впечатление, че

БЛИЗО ¼ ОТ БЮДЖЕТА ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ,

като ще се вложат 4 048 826 лв. Ще се обновят общински сгради в Своге и кметствата в Искрец, Вл. Тричков, Луково, с. Бов, Осеновлаг, Миланово. Ще бъде извършен основен ремонт на детските градини в селата Свидня, Вл. Тричков, Церово, Гара Бов, Искрец и ДГ „Калина Малина” в града. Ще бъде преустроена общинска сграда за детска градина в с. Томпсън за над 140 хил. лв. Заделени са средства и за ремонтни дейности в училищата в Церово, Гара Лакатник, за спортни площадки в Реброво, Томпсън и кв. Дренов.

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ОБЩИНАТА ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕНО

с редица основни ремонти на водопровод в кв. Претварето и каптаж в „Кашенски дол” – Реброво, дренажно вододохващане на р. Дълбочица, водопроводи в Желен и Ябланица, на ул. Виновград” -Гара Лакатник, каптаж „Корит 1”- Вл. Тричков, Заселе – на ул. №18 и 20, до м. „Чуколовци” – Зимевица и др. Ще бъде направена реконструкция на каптажа в кв. Алилица, а за втория етап от строителството на напорния резервоар в Своге са предвидени 357 хил. лв.

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА УЛИЦИ

е важен дял в поименния списък. Ще се направят ремонти на улиците „Раковски” „Иван Вазов”, „Неврелов дол”, „Ангел Кънчев”, „Бор”, „Балкан”, „Табаните” в Своге, „Искър” – Гара Бов, „Л. Каравелов”. „В. Левски” и подпорна стена на ул. „Преслъп” – Свидня, №115 – кв. Ромча и №30 във Вл. Тричков, ”Виновград” и път жп гара – Лакатник, ”Стамболийски” – Оплетня, „Хр. Смирненски” – Реброво, път към гробищния парк в Батулия. В Церово ще се извърши реконструкция на площада на стойност 90 хил. лв. и проектиране на улица в кв. Гламек. Предвидени са и средства за мост на р. Лесковска в Редина и водосток в Лесковдол.
Продължава реконструкцията на пътя за спирка Орлин. В града ще бъде направена и дига на р. Искър, а за гробищния парк са запланувани 100 хил. лв. Ще се построи паметник на загиналите във войните в с. Дружево. Предвидени са средства и за други обекти.
Бюджет 2018 бе приет с гласовете на 17 от присъстващите 20 общински съветници. Трима гласуваха „въздържал се”. По мнението на инж. Валентин Михайлов – зам. -кмет на общината, бюджетът е балансиран и в него са отразени всички основни искания на кметовете.
***