Това бе част от предложението на Общината и 17 от присъстващите съветници гласуваха с „да”, 1 – „против” и 2-ма – „въздържал се”. Така план-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2018 г. бе приета. Веселин Запрянов – един от съветниците, които не дадоха своята подкрепа, обясни това с думите :
ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ПО-КОНСЕРВАТИВНИ В РАЗХОДИТЕ
– Няма смисъл да повтарям това, което казах и миналата година при приемането на предишната план-сметка и увеличаването на размера на таксата за юридическите лица и търговците. Мисля, че и в размера на такса „Битови отпадъци” за населението сме на горната граница в страната, а за бизнеса с предвидените 29 промила сме я прескочили. В приходната част прави впечатление, че от всички планирани приходи в размер на 1 млн. 419 хил. лв., 699 хиляди ще бъдат платени от свогенския бизнес. Да не се учудваме след това, че тук не се разкриват работни места.
Прави впечатление и огромният преходен остатък от 2017 г. в размер на 460 хил. лв. Предполагам, че това са сумите, събрани от недобори от минали години и питам практично ли е всички тези пари да ги изхарчим още тази година. Според мен трябва да бъдем малко по-консервативни в разходите. И в тази насока правят впечатление заложените в разходната част суми за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци в размер на 250 хил. лв. Почти всяка година сме гласували около 20 хил. лв. Ясно, че те не стигат, виждаме, че особено големите контейнери са разбити, но 250 хил. е прекалено голяма сума.
На неговите въпроси отговори инж. Валентин Михайлов – заместник- кмет на общината:
УСПЯХМE ДА ПРЕЦИЗИРАМЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ
– Общината е трета по територия в страната и има 38 населени места. През миналата година вие гласувахте, ние направихме обществена поръчка и закупихме съдове за около 30 хил. лв. Първо – те се оказаха крайно недостатъчни. И второ – през следващата година изтича договорът със сметосъбиращата фирма. При всички положения ако нова фирма поеме тази дейност Община Своге трябва да е наясно с броя на собствените съдове, които ще предостави за ползване.
В момента не достигат 4-кубиковите контейнери, които сме разположили на най-важните места или там, където има концентрирани много вилни полигони – Ромча, Батулия и други.
Ще спомена, че план-сметката остава същата благодарение на това, че заедно с главния счетоводител и директора на Данъчната служба успяхме да прецизираме всички разходи на база данните от миналата година и сега не се налага да вдигаме промилите на такса „смет”, въпреки че има увеличение на таксата по чл. 64.
Анелия Стоянова – директор на дирекция „Финансово стопански дейности”, допълни, че таксите за депото зависят от количеството отпадъци. За 2018 г. са качени 200 тона горница, защото през лятото на т. г. отпадъците са се увеличили много поради присъствието на голям брой софиянци и гости. Достигнали сме до 650 тона месечно, което не е достигано в предишните години. Таксите са 25 лв/тон на депото, 45 лв/тон – на РИОС. Тази година ще има рекултивация на първата клетка на депото и за това ще вземат допълнителна такса. Тези три такси определят сумата от 487 хил. лв, която е абсолютно задължителна. Към таксата на депото се внася и ДДС.
Преходният остатък се формира от по-малкото разходи от една страна и от друга – от събраните недобори. Тя припомни, че 4-кубиковите контейнери са в окаяно състояние, а един струва около 1000 лв. Съдовете тип „бобър” също не са в добро състояние. Досега са купувани само кофи за гражданите.
НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ СА НАМАЛЕЛИ ЗНАЧИТЕЛНО
Илия Богданов – директор на дирекция „Местни данъци и такси”, сподели, че несъбраните вземания са намалени значително през 2017 г. Предприети са редица действия, включително и чрез ревизия и съставяне на много актове. Голяма част от тях вече са реализирани. Работата ще продължи в тази посока, но едва ли през 2018 г. ще се повтори сегашният резултат, защото има вземания, които трудно ще се реализират. „Независимо от многото актове, които съставихме – каза той – нито един собственик на недвижим имот от територията на община Своге не е изпратен на съдия-изпълнител, макар че имаме основания за това”.
Гласуваните промили за 2018 г., които касаят гражданите, са: 7 лв. на брой ученик; 6, 5 на хиляда за жилищни и вилни имоти на физически лица в селищата с организирано сметоизвозване; 4, 0 промила за жилищни и вилни имоти на физически лица извън районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване; 29 на хиляда за недвижими имоти с нежилищно предназначение, собственост на физически лица; 16 на хиляда за недвижими имоти с нежилищно предназначение, собственост на физически лица извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване.