На 15-ти и 16-ти ноември в Своге се състоя кръгла маса по проект № CB007.1 31.287, „Съвместно предотвратяване и ликвидиране на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия в общините Своге и Мерошина“, Договор за финансово подпомагане съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз № РД-02-29-279/ 22.11.2016 г. Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС Interreg- ИПП България – Сърбия.
Специално за провеждането на мероприятието в града пристигнаха Саня Стаич- кмет на Община Мерошина, представители на общинското ръководство и на екипа по съвместния проект. Сръбската делегация посети сградата на общинската администрация, където бе официално посрещната от кмета на Община Своге Емил Иванов, общинското ръководство и служители на дирекция „Европейски програми и проекти“.
На срещата бяха обсъдени бъдещи инициативи за сътрудничество между двете общини. Кръглата маса бе открита от Нина Копринджийска- заместник- кмет на Община Своге и координатор на проекта. Думата взе и г-жа Стаич, която благодари на българския партньор и на екипа по проекта за успешното му управление. Бяха представени реализираните до момента и предстоящите дейности.
Проектът е на етап проведена процедура и сключен договор за доставка на специализирано оборудване за реакция при кризисни ситуации – бедствия, аварии, наводнения. По план- график машината ще бъде доставена в град Своге през март 2018 година. Предстои провеждане на съвместни теоретико- тактически обучения с партньорите от община Мерошина за реакция в бедствени положения в началото на новата година. Те ще бъдат проведени на територията и на двете общини.