На 12 и 13 октомври, със съдействието на Община Своге, се проведе обучение на тема: „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение“. Водеща бе Дашенка Кралева-председател на УС на ФИЦЕ- България. Участваха представители на центрове за обществена подкрепа, училища и местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Обучението бе с практическа насоченост и даде възможност за групова работа, ролеви игри, работа по казуси, дискусии, практическо отиграване на ситуации при комуникация с деца, както и разработване на индивидуален план за работа с поведението на детето.
Целта на обучителния модул бе да даде ключови професионални компетенции на специалисти, работещи с деца.