– Г-н Михайлов, каква е политиката на Община Своге по отношение на строителството? Обектите в коя област са приоритетни и през тази година спази ли се принципа „Във всяко село по нещо”?
– Ако трябва да го обобщя в едно изречение
СТРОИТЕЛСТВОТО СЛЕДВА СТРИКТНО МАНДАТНАТА ПРОГРАМА
на кмета г-н Емил Иванов. Разбира се, след многобройни разговори и срещи се отчитат и желанията на кметовете на населените места, като приоритетни през тази година станаха ремонтите на водопроводите и водохващанията по малките населени места – с. Вл. Тричков, с. Луково, с. Желен, с. Церово, с. Еленов дол, с. Габровница.
Подготвиха се и се изградиха няколко улици във високите квартали на гр. Своге. Изпълнява се програма за спортните площадки в община Своге през 2017г., като до момента сме направили такива в с. Вл. Тричков, с. Искрец, СУ „Иван Вазов”, гр. Своге, в момента се строи такава и в с. Миланово. Подготвяме терените в с. Реброво и с. Томпсън.
А колкото до принципа „Във всяко село по нещо”, ще дам пример със с. Гара Бов, където успяхме да допълним и изпълним строителната програма на с. Гара Бов с два големи обекта – подпорната стена на основния път за с. Бов и моста над р. Трескавец – общо 650 000 лв.
    – Успяхте ли да удовлетворите най – важните искания и предложения на селските кметове? Те обикновено дават доста дълги списъци за включване в поименния списък.
– Наистина е така. Кметовете дават дълги списъци, в които, надявам се, са отразени желанията на хората. Това е сериозна основа, върху която се разработва програмата за съответното населено място. За мен
ПО-ВАЖНО Е ДА ИМА УСТОЙЧИВОСТ
– да подготвим проекта, да подсигурим допълнително финансиране, да го изградим в срок и с необходимото качество. Понякога за това е необходимо повече от една календарна година.
    – Направи впечатление, че това лято беше обърнато особено внимание на реновирането на училища и детски градини. Продължават да се строят спортни и детски площадки. Някакъв специален подход ли е това или просто съвпадение на обекти?
– Всяка пролет Община Своге  започва подготовка за ремонта на общински сгради, училища и детски градини. Това лято ремонтирахме НУ„Д-р Петър Берон” в кв. Дренов, гр. Своге, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Реброво, входа на ОУ „Васил Левски”, с . Церово и детските градини в с. Гара Бов, ДГ „Калина Малина”, ДГ „Ал. Вутимски” и ДГ – кв. Дренов, Своге.
Допълнително започна поетапна подмяна на водогрейните котли с котли на пелети, монтирани са соларни инсталации, включително нови радиатори и връзки. За мен е важно в следващите няколко години да намалим разходите за отопление. Подменени са котлите в Детска градина „Ал. Вутимски”, Детска градина „Калина Малина”, СУ „Иван Вазов”, Дом за социални грижи – Лакатник. Подмяната ще продължи и през следващата година в останалите общински сгради.
Изоставаме със строителството на детски площадки поради една единствена причина – липсват подходящи места за изграждането им, особено по кварталите на гр. Своге и големите населени места. Поставих задача такива да се намерят през следващата година.
    – Известно е, че водоснабдяването в общината е все по-трудно поради износването на мрежата. И т. г. беше работено по подмяната на водопроводи и ремонти на водохващания, но като че ли повече „на парче” – там, където възникне проблем. Има ли Общината намерение за кардинално решаване на този въпрос и какви са пътищата за осигуряване на необходимите средства за това? Определено бюджета на Общината не е достатъчен. ..
– При приемането на мандатната програма преди една година от Общинския съвет подчертах, че съвместно с кметовете по населените места трябва да работим в тази посока.
ОСНОВНАТА ЗАДАЧА Е ДА СЕ ПРОВЕРЯТ ВСИЧКИ ВОДОХВАЩАНИЯ,
които през последните десетина години са затлачени, задръстени, неохранявани и не отговарят на изискванията. Допълнително, ако има възможност, ще се каптира вода, която да се подаде към резервоарите. Да се направи проверка  на резервоарите и санитарно охранителните им зони.
Типичен случай в това отношение беше водохващането в с. Луково – пасяха коне, беше затлачено и занемарено, реално се използваше не повече от 20% от капацитета му. Какво направи Общината – финансира и подмени изцяло дренажа, изгради нов бент и събирателна шахта, направи още едно допълнително водохващане и сега вода има. С много от жителите на с. Луково си писах по email – a  за този авариен ремонт и те бяха информирани за всички стъпки на Община Своге. И в тази връзка трябва да решим в най – скоро време проблема с  ремонта на частните водохващания в малките населени места  и вилните зони. Това са водопроводи, изградени преди 40 години, които често аварират и се налага да се търсят  резервни части за тях и да се ползва техника за изкопни работи. А в същото време хората не плащат за водата, която ползват. В тази връзка, искам през следващата година да работим и по темата за чиста питейна вода, и какво може да направи Общината в тази насока.
    – Как се използват възможностите, които предоставят европейските програми в областта на строителството? Какви и кои обекти се строят или ще се строят по такива проекти?
– Ще се опитам да бъда максимално кратък, защото списъка с обекти, които Община Своге подготвя тази година, е дълъг. Разработихме проекти по Мярка 7. 2: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна  водопроводна мрежа на с. Церово и с. Искрец”, „Изграждане и рехабилитация на част от уличната мрежа в община Своге”. Това са обекти, които ще бъдат изградени през 2018г. Проектите предвиждат изцяло подмяна на водопроводната мрежа в тези населени места.
В момента се подготвят проекти за изграждане на парк в кв. Бобковица, гр. Своге и реконструкция на Детска градина „Ал. Вутимски”, гр. Своге. Напълно готов е проектът за изграждане на резервоар за питейна вода в кв. Козарника, гр. Своге – изключително важен обект по отношение на водоснабдяването на гр. Своге, околните села, както и във връзка с проект „За чиста вода в Община Своге”. Имаме готов работен проект за „Изграждане на мост над река Искър”, който ще отвори града положително в посока спортния център, стадиона и бъдещия парк.
Община Своге успя да се справи с всички предизвикателства по отношение на подготвяне за участие в проекта на РСУО – Костинброд „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО – Костинброд”. В работната група между общините и Министерството на околната среда и водите този проект е определен като най – добър. Успоредно Община Своге изготвя и проекта за рекултивация на старото сметище. По тези проекти се надявам
ДА ОБЕДИНИМ ВСИЧКИ УСИЛИЯ
за тяхното финансиране и изграждане.
    – Какво е постигнато в изпълнение на строителната програма сега, 3 месеца преди края на годината?
– Почти 90% е изпълнението на строителната програма в общината за 2017г. Допълнително бяха осигурени средства за изграждането на мост над река Трескавец в с. Гара Бов – 300 000 лв. С неговото изграждане според мен се промени облика на селото. Бяха осигурени и 450 000 лв. за асфалтиране на пътя до сп. Орлин. В момента тече процедура и се надявам до края на годината пътя да бъде асфалтиран.
Тук е мястото да кажа, че изключително много допълнителни обекти бяха реализирани по искане на кметовете или групи граждани, в областта на подобряване на инфраструктурата и водоснабдителната мрежа.
Надявам се до края на годината да реализираме и проекта за реконструкция на подлеза в гр. Своге, изключително важно място, свързващо града с ПГ ”В. Пеев” и медицинския център.
    – Какво няма да може да изпълни Общината, кое не е по силите й и кои са резервите?
– Позицията на кмета г-н Емил Иванов и моята лична е да не връщаме нито един гражданин, поискал помощ от Общината и след това с нашите специалисти
ДА ВЗЕМЕМ НАЙ-ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС
Това, което на този етап не можем да реализираме, е водният цикъл на гр. Своге на стойност около 36 млн. лв., просто защото няма финансиране по нито една европейска програма. Разбира се, ние работим по тази тема и се надявам следващата година да намерим решение и на този проблем.
Виждам  резерви в администрацията на Община Своге, която може и е в състояние да подготвя качествени проекти. В тази насока е необходимо допълнително укрепване на административния капацитет по отношение на европейските проекти.
    – Преди време се говореше за създаване на общинско строително предприятие. Това би ли решило проблемите?
– И да, и не. Тук ми се иска да кажа, че решаването на отделни проблеми, например свързани с водоснабдяваното, биха се решили с една постоянна работна ВиК група, снабдена с подходяща техника и бързо реагираща, като част от такава общинска структура.
Някои от дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, особено при пролетното и есенното почистване на домовете, когато се изхвърлят едрогабаритни отпадъци, може да се възложат на екип от бъдещото общинско предприятие. Като неговата дейност може да бъде премахването на незаконните сметища особено във вилните зони, както и редовно почистване на туристическите обекти. Разбира се, едно общинско предприятие може да извършва дейности, свързани с благоустрояването, паркирането и почистването.
    – Какво предстои до края на годината и кои значими обекти ще се строят през 2018г. ?
– До края на годината имаме да довършваме обекти от поименния списък като по – важни от тях са реконструкцията на подлеза в гр. Своге, изграждане на канализация в с. Искрец и изграждане на малък резервоар в с. Заселе, който ще снабдява с вода с. Церово.
Основни обекти в поименния списък през 2018г. са реконструкция на площада в с. Церово, ще бъде изградена нова детска градина в центъра на с. Томпсън, ще асфалтираме много улици и изграждаме спортни и детски площадки, площада в с. Зимевица, асфалтиране на междублокови пространства, реконструкция на основната улица в кв. Бобковица, гр. Своге и ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев”, с. Гара Лакатник.
В тази връзка до края на месец ноември очаквам и новите предложения на кметовете по населени места и се надявам
ДА ПОДГОТВИМ ДОБРЕ БАЛАНСИРАН ПОИМЕНЕН СПИСЪК СЪС СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Ще продължим усилията и през следващата година по отношение почистване на водохващанията и  подмяна на водопроводни мрежи в населените места. Ще отделим специално внимание на благоустройството  на населените места, предимно изграждане на улици, тротоари, спортни и детски площадки.