Красимир Петков – председател на Общински съвет Своге

– Г-н Петков, измина почти половината от мандата на ОбС. Как оценявате неговата дейност?

– Въпреки трудното начало на мандата считам, че към този момент всички колеги са осъзнали, че Общинският съвет е орган, на който се пада тежката задача да определя

ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Тази задача може да бъде решавана  правилно само ако както досега, така и до края на мандата водим дебати,  които генерират  идеи и търсят решения, единствено на базата на принципи. Вредно е дебатът да бъде воден от политически пристрастия, а още повече от личностни мераци. Изхождайки от тези си разбирания за работата на ОбС – Своге, мога да оценя неговата дейност през периода като много полезна за местната общност.
До момента са проведени 30 заседания на ОбС и са взети 373 решения. Отсъствията са малко. Искам да благодаря на колегите за сериозността и отговорността, с която се отнасят към работата.
    – Какво е взаимодействието с общинската администрация? Наскоро бе обсъден отчет на кмета за изпълнение решенията на ОбС. Има ли неизпълнени?
– Вземайки предвид общите цели и проблеми, които имат ОбС и общинската администрация считам, че в момента

СЪВМЕСТНАТА НИ РАБОТА Е МНОГО ДОБРА И В КООРДИНАЦИЯ

Що се отнася до отчета на кмета за изпълнение на решенията на ОбС, мога да кажа, че решенията се изпълняват в срок, съгласно изискванията на различните закони и подзаконови нормативни актове.  Няма неизпълнени решения. Има такива в процес на изпълнение. Радвам се, че не се налага да предприемам действия, каквито се наложи да предприеме  председателят на предходния ОбС, за да защити обществения интерес.
    – Каква е активността на съветниците? Има ли случаи те да внасят предложения за обсъждане в сесиите?
– Както отбелязах, отсъствия от заседания на комисии или сесии почти липсват.  Колегите се отнасят с голяма отговорност към работата си. Да, внасят се предложения за обсъждане както от отделни общински съветници, така и от постоянните комисии. Активно се включват в дебатите по различни проблеми, поставени за решаване от общинската администрация. Това е много важно, тъй като пред местното самоуправление

ПРОБЛЕМИТЕ СА МНОГО, А ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ – ТРУДНИ

    – Постоянните комисии ефективни ли са?
– Ако заседанията на ОбС ви се струват малко скучни, без много дебати, то това е следствие от работата на постоянните комисии. Там въпросите се обсъждат, споделят се различни идеи за решения, изразяват се становища, коригират се проекти за решения и т. н.
Като пример мога да споделя, че по инициатива на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания, съвместно със специалистите от общинската администрация и местни експерти, се разработи и бе приета изцяло нова наредба, регулираща условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.
Разбира се, винаги има какво още да се желае. За мен е важно всички да са разбрали, че когато критикуваш някакво предложение, дали на колега или от администрацията, винаги трябва да имаш алтернативно такова.  Всичко друго е „бла-бла” и прави критикуващият значим и полезен само в собствените му мисли.
    – Макар и не толкова често, по някои въпроси има доста дебати и противоположни мнения. Дайте примери в това отношение. Израз на политически пристрастия ли са?
– В спора се ражда истината! Нали така? Стига да се съхрани добрият тон и дебатът да е на принципна основа, няма нищо лошо в различните мнения. Даже е препоръчително за което и да е ръководство, освен да слуша и да чува различното мнение. Вярвайте ми, полезно е.
Дебати, водени от политически пристрастия, са неизбежни. Надявам се обаче по особено важни въпроси, решаването на които  е прехвърляно на следващото ръководство вече няколко мандата, политическите пристрастия и популизъм да не са водещи на дебата.     Както отбеляза и кметът  г-н Иванов на едно от предходните заседания на ОбС – не можем безкрайно да си заравяме главата в пясъка по въпросите на сметосъбирането, сметоизвозването, третирането на отпадъците, гробищните паркове, водоснабдяване, поддържане на обществените територии и редица други. Повече от всякога е необходимо

ДА ИМАМЕ ОБЕДИНЕНИЕ НА МНЕНИЯТА

по различните проблеми, за да се намерят решения, докато и ЕС помага. В лично качество не бих искал моето евентуално безхаберие сега да е за сметка на следващите поколения.
    – Какво трябва да се подобри в работата на Общинския съвет като цяло?
– Административната му работа  е регламентирана както със закон, така и с правилник за организация на неговата дейност. За същинската работа на ОбС по локализирането на проблемите, търсенето на решения за тях, определяне на приоритетите за развитие и политиките  по изграждане, както на местната инфраструктура, така и на местната общност в нейната битова и духовна цялост, рамки няма.
Лично аз считам, че

ИМАМЕ РЕЗЕРВ ОТ ЕНЕРГИЯ В ПО-МЛАДИТЕ КОЛЕГИ

или изобщо в тези, които за първи път са част от ОбС. Те все още се притесняват да я освободят. Съчетаването  между свободната енергия на тази част от съвета  с енергията и опита на колегите,  които вече са повече от веднъж общински съветници, значително би подобрило работата на ОбС като цяло.
Заинтересоваността на местната общност от работата на ОбС също е фактор за подобряването й. Нещо много важно, за което искам да напомня на всички жители на Община Своге – заседанията на постоянните комисии и заседанията на ОбС – Своге, са публични. Всеки е свободен да присъства на заседанията и да се запознае с работата на ОбС.